ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZÁSADY COOKIES

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naposledy aktualizováno: 17. března 2023

Tyto Zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich informací při používání Služby a informují Vás o Vašich právech na ochranu osobních údajů a o tom, jak Vás chrání zákon.


Vaše osobní údaje používáme k poskytování a zlepšování Služby. Používáním Služby souhlasíte se shromažďováním a používáním informací v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

VÝKLAD A DEFINICE

VÝKLAD

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

DEFINICE

Pro účely těchto Zásad ochrany osobních údajů:

SHROMAŽĎOVÁNÍ A POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

TYPY SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ

OSOBNÍ ÚDAJE

Při používání Naší Služby vás můžeme požádat, abyste Nám poskytli určité osobní údaje, které mohou být použity ke kontaktování nebo identifikaci Vaší osoby. Osobně identifikovatelné údaje mohou mimo jiné zahrnovat:

ÚDAJE O POUŽÍVÁNÍ

Údaje o používání jsou shromažďovány automaticky při používání Služby.

Údaje o používání mohou zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu Vašeho zařízení (např. IP adresa), typ prohlížeče, verze prohlížeče, stránky Naší Služby, které jste navštívili, čas a datum Vaší návštěvy, čas strávený na těchto stránkách, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.


Když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení nebo přes něj, můžeme automaticky shromažďovat určité informace, mimo jiné typ mobilního zařízení, které používáte, jedinečný identifikátor Vašeho mobilního zařízení, IP adresu Vašeho mobilního zařízení, Váš mobilní operační systém, typ mobilního internetového prohlížeče, který používáte, jedinečné identifikátory zařízení a další diagnostické údaje.


Můžeme také shromažďovat informace, které Váš prohlížeč odešle, kdykoli navštívíte Naši Službu nebo když přistupujete ke Službě prostřednictvím mobilního zařízení.

SLEDOVACÍ TECHNOLOGIE A COOKIES

Ke sledování aktivity v Naší Službě a ukládání určitých informací používáme Cookies a podobné sledovací technologie. Sledovací technologie používají majáky, značky a skripty ke shromažďování a sledování informací a ke zlepšování a analýze Naší Služby. Technologie, které používáme, mohou zahrnovat následující:

Cookies mohou být "trvalé" nebo "relační". Trvalé Cookies zůstávají ve Vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco Relační Cookies se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč. Více informací o Cookies se dozvíte v článku na webových stránkách TermsFeed.


Pro účely uvedené níže používáme jak Relační, tak Trvalé Cookies:

Další informace o Cookies, které používáme, a o vašich možnostech týkajících se Cookies naleznete v našich Zásadách používání Cookies nebo v části Cookies v našich Zásadách ochrany osobních údajů.

POUŽÍVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost může používat Osobní údaje k následujícím účelům:


Vaše osobní údaje můžeme sdílet v následujících situacích:

UCHOVÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost bude uchovávat Vaše Osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Vaše Osobní údaje budeme uchovávat a používat v rozsahu nezbytném pro splnění našich zákonných povinností (například pokud jsme povinni uchovávat vaše údaje za účelem dodržení platných zákonů), řešení sporů a prosazování našich právních dohod a zásad.


Společnost bude rovněž uchovávat Údaje o používání pro účely interní analýzy. Údaje o používání jsou obecně uchovávány po kratší dobu, s výjimkou případů, kdy jsou tyto údaje použity k posílení bezpečnosti nebo zlepšení funkčnosti Naší Služby nebo kdy jsme ze zákona povinni uchovávat tyto údaje po delší dobu.

PŘENOS VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vaše informace, včetně Osobních údajů, jsou zpracovávány v provozních kancelářích Společnosti a na dalších místech, kde se nacházejí strany zapojené do zpracování. To znamená, že tyto informace mohou být přenášeny do počítačů - a uchovávány v počítačích - umístěných mimo Váš stát, provincii, zemi nebo jinou vládní jurisdikci, kde se zákony na ochranu osobních údajů mohou lišit od zákonů Vaší jurisdikce.


Váš souhlas s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, po kterém následuje odeslání těchto informací, představuje Váš souhlas s tímto přenosem.


Společnost podnikne veškeré přiměřeně nezbytné kroky, aby zajistila, že s Vašimi údaji bude nakládáno bezpečně a v souladu s těmito Zásadami ochrany osobních údajů, a nedojde k žádnému přenosu Vašich Osobních údajů do organizace nebo země, pokud nebudou zavedeny odpovídající kontrolní mechanismy včetně zabezpečení Vašich údajů a dalších osobních informací.

VYMAZÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte právo vymazat osobní údaje, které jsme o Vás shromáždili, nebo Nás požádat o pomoc při jejich vymazání.


Naše Služba Vám může poskytnout možnost vymazat určité informace o Vás v rámci Služby.


Své údaje můžete kdykoli aktualizovat, změnit nebo odstranit tak, že se přihlásíte ke svému účtu, pokud jej máte, a navštívíte část nastavení účtu, která vám umožňuje spravovat Vaše osobní údaje. Můžete Nás také kontaktovat a požádat o přístup k osobním údajům, které jste nám poskytli, opravit je nebo odstranit. Vezměte však prosím na vědomí, že některé informace můžeme potřebovat uchovávat, pokud k tomu máme zákonnou povinnost nebo zákonný důvod.

ZPŘÍSTUPNĚNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

OBCHODNÍ TRANSAKCE

Pokud se Společnost účastní fúze, akvizice nebo prodeje majetku, mohou být Vaše Osobní údaje předány. Předtím, než budou Vaše Osobní údaje převedeny a začnou se na ně vztahovat jiné Zásady ochrany osobních údajů, Vás na to upozorníme.

VYMÁHÁNÍ PRÁVA

Za určitých okolností může být Společnost povinna zpřístupnit Vaše Osobní údaje, pokud to vyžaduje zákon nebo v reakci na oprávněné žádosti orgánů veřejné moci (např. soudu nebo vládního orgánu).

DALŠÍ PRÁVNÍ POŽADAVKY

Společnost může Vaše Osobní údaje zveřejnit v dobré víře, že je to nezbytné pro:

BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bezpečnost Vašich Osobních údajů je pro Nás důležitá, ale nezapomeňte, že žádný způsob přenosu přes internet ani způsob elektronického ukládání není 100% bezpečný. I když se snažíme používat komerčně přijatelné prostředky k ochraně Vašich Osobních údajů, nemůžeme zaručit jejich absolutní bezpečnost.

PODROBNÉ INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poskytovatelé služeb, které využíváme, mohou mít přístup k Vašim osobním údajům. Tito dodavatelé třetích stran shromažďují, ukládají, používají, zpracovávají a předávají informace o Vaší aktivitě v Naší Službě v souladu se svými zásadami ochrany osobních údajů.

ANALYTIKA

K monitorování a analýze používání naší Služby můžeme využívat Poskytovatele služeb třetích stran.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR

PRÁVNÍ ZÁKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PODLE GDPR

Osobní údaje můžeme zpracovávat za následujících podmínek:

V každém případě Společnost ráda pomůže objasnit konkrétní právní základ, který se na zpracování vztahuje, a zejména to, zda je poskytnutí Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem nebo požadavkem nezbytným pro uzavření smlouvy.

VAŠE PRÁVA PODLE GDPR

Společnost se zavazuje dodržovat důvěrnost Vašich osobních údajů a zaručit Vám možnost uplatnění Vašich práv.

Podle těchto Zásad ochrany osobních údajů a podle zákona, pokud se nacházíte v EU, máte právo na následující:

 • Požádat o přístup k Vašim Osobním údajům. Právo na přístup, aktualizaci nebo vymazání informací, které o Vás máme. Kdykoli je to možné, můžete získat přístup k Vašim Osobním údajům, aktualizovat je nebo požádat o jejich vymazání přímo v sekci nastavení Vašeho účtu. Pokud nejste schopni tyto úkony provést sami, kontaktujte Nás, abychom Vám pomohli. To Vám také umožní získat kopii Osobních údajů, které o Vás uchováváme.

 • Požádat o opravu Osobních údajů, které o Vás uchováváme. Máte právo na opravu neúplných nebo nepřesných údajů, které o Vás máme.

 • Vznést námitku proti zpracování Vašich Osobních údajů. Toto právo existuje, pokud se opíráme o oprávněný zájem jako právní základ pro Naše zpracování a existuje něco o Vaší konkrétní situaci, co Vás vede k tomu, že chcete vznést námitku proti našemu zpracování Vašich Osobních údajů na tomto základě. Právo vznést námitku máte také v případě, že Vaše Osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu.

 • Požádat o výmaz Vašich Osobních údajů. Máte právo nás požádat o vymazání nebo odstranění Osobních údajů, pokud pro jejich další zpracování nemáme dobrý důvod.

 • Požádat o přenos Vašich Osobních údajů. Poskytneme Vám nebo Vámi zvolené třetí straně Vaše Osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Vezměte prosím na vědomí, že toto právo se vztahuje pouze na automatizované informace, k jejichž použití jste Nám původně udělili souhlas, nebo pokud jsme tyto informace použili k plnění smlouvy s Vámi.

 • Odvolat Svůj souhlas. Máte právo odvolat Svůj souhlas s použitím Vašich osobních údajů. Pokud Svůj souhlas odvoláte, je možné, že Vám nebudeme moci poskytnout přístup k určitým specifickým funkcím Služby.

UPLATNĚNÍ VAŠICH PRÁV NA OCHRANU ÚDAJŮ PODLE GDPR

Svá práva na přístup, opravu, zrušení a námitku můžete uplatnit tak, že Nás kontaktujete. Vezměte prosím na vědomí, že Vás můžeme požádat o ověření Vaší totožnosti, než na tyto žádosti odpovíme. Pokud podáte žádost, budeme se snažit Vám odpovědět co nejdříve.


Máte právo si stěžovat u Úřadu pro ochranu osobních údajů na Naše shromažďování a používání Vašich osobních údajů. Další informace získáte, pokud se nacházíte v Evropském hospodářském prostoru (EHP), u místního úřadu pro ochranu osobních údajů v EHP.


FACEBOOKOVÁ FANOUŠKOVSKÁ STRÁNKA

SPRÁVCE ÚDAJŮ PRO FACEBOOKOVOU FANOUŠKOVSKOU STRÁNKU

Společnost je správcem Vašich osobních údajů shromážděných při používání Služby. Společnost a provozovatel sociální sítě Facebook jsou jakožto provozovatel facebookové fanouškovské stránky https://www.facebook.com/BookOfRaPlayForFree, společnými správci.


Společnost uzavřela se společností Facebook smlouvy, které mimo jiné definují podmínky používání Facebookové fanouškovské stránky. Tyto podmínky vycházejí převážně z Podmínek služby Facebook: https://www.facebook.com/terms.php


Další informace o tom, jak Facebook spravuje Osobní údaje, naleznete na stránkách Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook https://www.facebook.com/policy.php nebo se na Facebook obraťte online, případně poštou: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené státy americké.


Facebook Insights

V souvislosti s provozem fanouškovské stránky na Facebooku a na základě GDPR používáme funkci Facebook Insights za účelem získání anonymizovaných statistických údajů o Našich uživatelích.

Za tímto účelem Facebook umístí na zařízení uživatele, který navštíví Naši fanouškovskou stránku na Facebooku, Cookies. Každé Cookie obsahuje jedinečný identifikační kód a zůstává aktivní po dobu dvou let, s výjimkou případů, kdy je před uplynutím této doby vymazáno.

Facebook přijímá, zaznamenává a zpracovává informace uložené v Cookies, zejména když uživatel navštíví služby Facebooku, služby, které poskytují ostatní členové naší fanouškovské stránky na Facebooku, a služby jiných společností, které využívají služby Facebooku.

Další informace o postupech ochrany osobních údajů společnosti Facebook naleznete na stránce Zásady ochrany osobních údajů společnosti Facebook zde: https://www.facebook.com/privacy/explanation

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ DĚTÍ

Naše Služba není určena osobám mladším 13 let. Vědomě neshromažďujeme osobní údaje od osob mladších 13 let. Pokud jste rodič nebo opatrovník a jste si vědomi, že nám Vaše dítě poskytlo osobní údaje, kontaktujte Nás. Pokud zjistíme, že jsme shromáždili Osobní údaje od osoby mladší 13 let bez ověření souhlasu rodičů, podnikneme kroky k odstranění těchto údajů z Našich serverů.


Pokud se musíme spoléhat na souhlas jako na právní základ pro zpracování Vašich údajů a Vaše země vyžaduje souhlas rodiče, můžeme před shromažďováním a používáním těchto údajů vyžadovat souhlas rodiče.

ODKAZY NA JINÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naše Služba může obsahovat odkazy na jiné webové stránky, které neprovozujeme. Pokud kliknete na odkaz třetí strany, budete přesměrováni na stránky této třetí strany. Důrazně Vám doporučujeme, abyste si prostudovali zásady ochrany osobních údajů každé stránky, kterou navštívíte.


Nemáme žádnou kontrolu nad obsahem, zásadami ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli stránek nebo služeb třetích stran a neneseme za ně žádnou odpovědnost.

ZMĚNY TĚCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Naše Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času aktualizovat. O všech změnách Vás budeme informovat zveřejněním nových Zásad ochrany osobních údajů na této stránce.

Předtím, než změna vstoupí v platnost, Vás o tom budeme informovat e-mailem a/nebo výrazným upozorněním v Naší službě a aktualizujeme datum "Poslední aktualizace" v horní části těchto Zásad ochrany osobních údajů.


Doporučujeme Vám, abyste tyto Zásady ochrany osobních údajů pravidelně kontrolovali, zda nedošlo ke změnám. Změny těchto Zásad ochrany osobních údajů nabývají účinnosti okamžikem jejich zveřejnění na této stránce.

KONTAKTUJTE NÁS

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad ochrany osobních údajů, můžete Nás kontaktovat:

 • E-mailem: info@play-book-slots.com
ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ COOKIES

Poslední aktualizace: 17. března 2023

Tyto Zásady používání Cookies vysvětlují, co jsou Cookies a jak je používáme. Měli byste si tyto zásady přečíst, abyste pochopili, jaký typ Cookies používáme nebo jaké informace pomocí Cookies shromažďujeme a jak jsou tyto informace využívány.


Cookies obvykle neobsahují žádné informace, které by osobně identifikovaly uživatele, ale osobní údaje, které o Vás ukládáme, mohou být spojeny s informacemi uloženými v Cookies a získanými z nich. Další informace o tom, jak používáme, uchováváme a zabezpečujeme Vaše osobní údaje, naleznete v našich Zásadách ochrany osobních údajů.


Cookies, které používáme, neukládáme citlivé osobní údaje, jako jsou poštovní adresy, hesla k účtům atd.

VÝKLAD A DEFINICE

VÝKLAD

Slova, jejichž počáteční písmeno je psáno velkým písmenem, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda jsou uvedeny v jednotném nebo množném čísle.

DEFINICE

Pro účely těchto Zásad používání Cookies:

 • Společnost (v této smlouvě označovaná buď jako "Společnost", "My", "Nás" nebo "Naše") odkazuje na Play-book-slots.com.

 • Cookies se rozumí malé soubory, které jsou na Váš počítač, mobilní zařízení nebo jiné zařízení umístěny webovou stránkou a které obsahují mimo jiné údaje o historii Vašeho prohlížení na dané webové stránce.

 • Webové stránky se vztahují na Play-book-slots.com, dostupné z https://www.play-book-slots.com/

 • Vy znamená fyzickou osobu, která přistupuje ke Službě nebo ji používá, případně společnost nebo jinou právnickou osobu, jejímž jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

POUŽÍVÁNÍ COOKIES

TYPY COOKIES, KTERÉ POUŽÍVÁME

Cookies mohou být "trvalé" nebo "relační". Trvalé Cookies zůstávají ve vašem osobním počítači nebo mobilním zařízení, když přejdete do režimu offline, zatímco relační Cookies se vymažou, jakmile zavřete webový prohlížeč.

Pro účely uvedené níže používáme jak relační, tak trvalé Cookies:

 • Nezbytné Cookies

  Typ: Relační Cookies

  Spravuje: My

  Účel: Tyto Cookies jsou nezbytné k tomu, aby vám mohly být poskytovány služby dostupné prostřednictvím Webových stránek a abyste mohli využívat některé jejich funkce. Pomáhají ověřovat uživatele a zabraňují podvodnému používání uživatelských účtů. Bez těchto Cookies nelze poskytovat služby, o které jste požádali, a my tyto Cookies používáme pouze k tomu, abychom Vám tyto služby mohli poskytovat.

 • Zásady používání Cookies / oznámení o přijetí Cookies

  Typ: Trvalé Cookies

  Spravuje: My

  Účel: Tyto Cookies identifikují, zda uživatelé souhlasili s používáním Cookies na webových stránkách.

 • Funkční Cookies

  Typ: Trvalé Cookies

  Spravuje: My

  Účel: Tyto Cookies nám umožňují zapamatovat si volby, které jste učinili při používání Webových stránek, například zapamatovat si vaše přihlašovací údaje nebo předvolbu jazyka. Účelem těchto Cookies je poskytnout Vám osobnější zážitek a zabránit tomu, abyste museli znovu zadávat své preference při každém použití Webových stránek.

 • Sledovací a výkonnostní Cookies

  Typ: Trvalé Cookies

  Spravuje: Třetí strany

  Účel: Tyto Cookies se používají ke sledování informací o návštěvnosti Webových stránek a o tom, jak uživatelé Webové stránky používají. Informace shromážděné prostřednictvím těchto Cookies vás mohou přímo či nepřímo identifikovat jako individuálního návštěvníka. Je tomu tak proto, že shromážděné informace jsou obvykle spojeny s pseudoanonymním identifikátorem spojeným se zařízením, které používáte k přístupu na Webové stránky. Tyto Cookies můžeme také používat k testování nových stránek, funkcí nebo nových funkcí Webových stránek, abychom zjistili, jak na ně naši uživatelé reagují.

VAŠE VOLBY TÝKAJÍCÍ SE COOKIES

Pokud se chcete vyhnout používání Cookies na webových stránkách, musíte nejprve zakázat používání Cookies ve svém prohlížeči a poté vymazat Cookies uložené ve vašem prohlížeči spojené s těmito Webovými stránkami. Tuto možnost zabránění používání Cookies můžete použít kdykoli.


Pokud Naše Cookies neakceptujete, může dojít k určitým nepříjemnostem při používání Webových stránek a některé funkce nemusí fungovat správně.

Pokud chcete odstranit Cookies nebo dát svému webovému prohlížeči pokyn k odstranění nebo odmítnutí Cookies, navštivte prosím stránky nápovědy svého webového prohlížeče.

Pro jakýkoli jiný webový prohlížeč navštivte oficiální webové stránky svého prohlížeče.

DALŠÍ INFORMACE O COOKIES

Další informace o Cookies naleznete zde: Vše o souborech cookie od TermsFeed.

KONTAKTUJTE NÁS

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Zásad používání Cookies, můžete Nás kontaktovat:

 • E-mailem: info@play-book-slots.com