ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Utolsó frissítés: március 17, 2023

Kérjük, figyelmesen olvassa el ezeket a feltételeket, mielőtt igénybe venné a Szolgáltatásunkat.


ÉRTELMEZÉS ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

ÉRTELMEZÉS

Azoknak a szavaknak, amelyek kezdőbetűje nagybetűvel van írva, a következő feltételek szerint meghatározott jelentése van. Az alábbi meghatározásoknak ugyanaz a jelentése, függetlenül attól, hogy egyes vagy többes számban szerepelnek.

FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

A jelen feltételek alkalmazásában:

TUDOMÁSULVÉTEL

Ezek a jelen Szolgáltatás használatára vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, valamint az Ön és a Vállalat között létrejött megállapodás. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden felhasználó jogait és kötelezettségeit rögzítik a Szolgáltatás használatával kapcsolatban.


A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata az Ön számára a jelen Általános Szerződési Feltételek elfogadásához és betartásához kötött. A jelen Általános Szerződési Feltételek minden látogatóra, felhasználóra és más, a Szolgáltatáshoz hozzáférő vagy azt használó személyre vonatkoznak.


A Szolgáltatáshoz való hozzáféréssel vagy annak használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételek kötelező érvényűek. Ha Ön nem ért egyet a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely részével, akkor nem férhet hozzá a Szolgáltatáshoz.


Ön kijelenti, hogy betöltötte a 18. életévét. A Vállalat nem engedélyezi 18 év alattiak számára a Szolgáltatás használatát.


A Szolgáltatáshoz való hozzáférés és annak használata az Ön számára a Vállalat Adatvédelmi szabályzatának elfogadásához és betartásához is kötött. Az Adatvédelmi szabályzatunk leírja az Ön személyes adatainak gyűjtésére, felhasználására és közzétételére vonatkozó irányelveinket és eljárásainkat, amikor Ön az Alkalmazást vagy a Weboldalt használja, és tájékoztatja Önt az Ön adatvédelmi jogairól, valamint arról, hogy a törvény hogyan védi Önt. Kérjük, figyelmesen olvassa el Adatvédelmi Szabályzatunkat, mielőtt igénybe venné Szolgáltatásunkat.

MÁS WEBOLDALAKRA MUTATÓ LINKEK

Szolgáltatásunk tartalmazhat olyan harmadik fél weboldalaira vagy szolgáltatásaira mutató linkeket, amelyek nem a Vállalat tulajdonában vagy ellenőrzése alatt állnak.


A Vállalat nem ellenőrzi és nem vállal felelősséget a harmadik felek weboldalainak vagy szolgáltatásainak tartalmáért, adatvédelmi irányelveiért vagy gyakorlatáért.


Ön továbbá tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vállalat sem közvetlenül, sem közvetve nem felelős és nem vállal felelősséget semmilyen kárért vagy veszteségért, amelyet az ilyen weboldalakon vagy szolgáltatásokon keresztül elérhető tartalmak, áruk vagy szolgáltatások használata vagy azokra való támaszkodás okozott vagy állítólagosan okozott.


Nyomatékosan javasoljuk, hogy olvassa el az Ön által meglátogatott harmadik felek weboldalainak vagy szolgáltatásainak általános szerződési feltételeit és adatvédelmi irányelveit.

MEGSZŰNÉS

Bármilyen okból azonnal, előzetes értesítés vagy felelősségvállalás nélkül megszüntethetjük vagy felfüggeszthetjük az Ön hozzáférését, beleértve, de nem kizárólagosan, ha Ön megszegi a jelen Általános Szerződési Feltételeket.


A felmondás esetén az Ön joga a Szolgáltatás használatára azonnal megszűnik.

A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

Az Önt esetlegesen ért károktól függetlenül a Vállalat és bármely beszállítójának a jelen Feltételek bármely rendelkezése alapján fennálló teljes felelőssége és az Ön kizárólagos jogorvoslata a fentiekkel kapcsolatban az Ön által a Szolgáltatáson keresztül ténylegesen kifizetett összegre vagy 100 USD-re korlátozódik, ha Ön nem vásárolt semmit a Szolgáltatáson keresztül.


TA vonatkozó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Vállalat vagy annak beszállítói semmilyen esetben sem felelnek semmilyen különleges, véletlen, közvetett vagy következményes kárért (beleértve, de nem kizárólagosan a nyereségkiesésből, adatvesztésből vagy más információk elvesztéséből, üzletmenet megszakításából, személyi sérülésből eredő károkat, a magánélet elvesztéséért, amely a Szolgáltatás, a Szolgáltatással együtt használt harmadik féltől származó szoftver és/vagy harmadik féltől származó hardver használatából vagy a Szolgáltatás használatának lehetetlenségéből ered, vagy azzal bármilyen módon összefügg), még akkor is, ha a Vállalatot vagy bármely beszállítóját tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, és még akkor is, ha a jogorvoslat nem éri el alapvető célját.


Egyes államok nem teszik lehetővé a hallgatólagos szavatosság kizárását vagy a véletlen vagy következményes károkra vonatkozó felelősség korlátozását, ami azt jelenti, hogy a fenti korlátozások némelyike nem alkalmazható. Ezekben az államokban az egyes felek felelőssége a törvény által megengedett legnagyobb mértékben korlátozódik.

"AHOGY VAN" ÉS "AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL" KIZÁRÁS

A Szolgáltatás az Ön rendelkezésére bocsátásra kerül "AHOGY VAN" és "AHOGY RENDELKEZÉSRE ÁLL", minden hibával és hiányossággal, mindenféle garancia nélkül. Az alkalmazandó jogszabályok által megengedett legnagyobb mértékben a Vállalat a saját nevében, valamint a kapcsolt vállalkozásai, illetve azok licencadói és szolgáltatói nevében kifejezetten kizár minden kifejezett, hallgatólagos, törvényes vagy egyéb garanciát a Szolgáltatással kapcsolatban, beleértve az eladhatóság, a meghatározott célra való alkalmasság, a jogcím és a jogsértésmentesség minden hallgatólagos garanciáját, valamint a kereskedelmi forgalomból, a teljesítés menetéből, a szokásokból vagy a kereskedelmi gyakorlatból eredő garanciákat.


A fentiek korlátozása nélkül, a Vállalat nem vállal garanciát vagy kötelezettséget, és nem vállal semmilyen garanciát arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás megfelel az Ön igényeinek, elér bármilyen kívánt eredményt, kompatibilis vagy együttműködik más szoftverekkel, alkalmazásokkal, rendszerekkel vagy szolgáltatásokkal, megszakítás nélkül működik, megfelel bármilyen teljesítmény- vagy megbízhatósági szabványnak, vagy hibamentes, illetve hogy bármilyen hiba vagy hiányosság kijavítható vagy kijavításra kerül.


A fentiek korlátozása nélkül, sem a Vállalat, sem a Vállalat bármely szolgáltatója nem vállal semmiféle kifejezett vagy hallgatólagos képviseletet vagy garanciát: (i) a Szolgáltatás működésére vagy elérhetőségére, illetve az abban szereplő információkra, tartalomra, anyagokra vagy termékekre vonatkozóan; (ii) arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás megszakítás- vagy hibamentes lesz; (iii) a Szolgáltatáson keresztül nyújtott bármely információ vagy tartalom pontosságára, megbízhatóságára vagy aktualitására vonatkozóan; vagy (iv) arra vonatkozóan, hogy a Szolgáltatás, annak szerverei, a tartalom vagy a Vállalattól vagy annak nevében küldött e-mailek nem tartalmaznak vírusokat, szkripteket, trójai falovakat, férgeket, malware-t, időzített bombákat vagy más káros összetevőket.


Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé bizonyos típusú garanciák kizárását vagy a fogyasztók alkalmazandó törvényes jogainak korlátozását, így előfordulhat, hogy a fenti kizárások és korlátozások egy része vagy egésze nem vonatkozik Önre. Ilyen esetben azonban a jelen szakaszban meghatározott kizárásokat és korlátozásokat a vonatkozó jogszabályok szerint érvényesíthető legnagyobb mértékben kell alkalmazni.


ALKALMAZÓ JOG

A jelen Feltételekre és a Szolgáltatás Ön általi használatára az ország joga az irányadó, kivéve a kollíziós szabályokat. Az Alkalmazás Ön általi használatára más helyi, állami, nemzeti vagy nemzetközi jogszabályok is vonatkozhatnak.


VITARENDEZÉS

Ha Önnek bármilyen aggálya vagy vitája van a Szolgáltatással kapcsolatban, Ön vállalja, hogy először megpróbálja a vitát informálisan, a Vállalattal való kapcsolatfelvétel útján megoldani.

EURÓPAI UNIÓS (EU) FELHASZNÁLÓK SZÁMÁRA

Ha Ön európai uniós fogyasztó, akkor az Ön lakóhelye szerinti ország jogszabályainak kötelező rendelkezései vonatkoznak Önre.

ELHATÁROLHATÓSÁG ÉS LEMONDÁS

ELHATÁROLHATÓSÁG

Ha a jelen Feltételek bármely rendelkezése végrehajthatatlannak vagy érvénytelennek minősül, az ilyen rendelkezést úgy módosítjuk és értelmezzük, hogy az adott rendelkezés céljait az alkalmazandó jog szerint a lehető legnagyobb mértékben megvalósítsuk, a többi rendelkezés pedig továbbra is teljes mértékben hatályban marad.

LEMONDÁS

A jelen Feltételekben foglaltak kivételével a jelen Feltételek szerinti jog gyakorlásának vagy kötelezettség teljesítésének elmulasztása nem érinti a felek azon képességét, hogy ezt követően bármikor gyakorolhassák az adott jogot vagy követelhessék az adott teljesítést, és a jogsértésről való lemondás nem jelenti a későbbi jogsértésekről való lemondást.

A FORDÍTÁS ÉRTELMEZÉSE

A jelen Általános Szerződési Feltételek lefordításra kerülhetnek, ha azokat a Szolgáltatásunkon elérhetővé tettük az Ön számára. Ön elfogadja, hogy vita esetén az eredeti angol nyelvű szöveg az irányadó.

A JELEN ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSAI

Fenntartjuk a jogot, hogy saját belátásunk szerint bármikor módosítsuk vagy kicseréljük a jelen Feltételeket. Ha a módosítás lényeges, ésszerű erőfeszítéseket teszünk annak érdekében, hogy legalább 30 nappal az új feltételek hatályba lépése előtt értesítést küldjünk. Azt, hogy mi minősül lényeges módosításnak, saját belátásunk szerint határozzuk meg.


Azzal, hogy a módosítások hatályba lépését követően továbbra is hozzáfér vagy használja a Szolgáltatásunkat, Ön elfogadja, hogy a módosított feltételek kötelező érvényűek. Ha Ön részben vagy egészben nem ért egyet az új feltételekkel, kérjük, hagyja abba a weboldal és a Szolgáltatás használatát.

KAPCSOLATFELVÉTEL

Ha bármilyen kérdése van a jelen Általános Szerződési Feltételekkel kapcsolatban, kapcsolatba léphet velünk: e-mailben:
info@play-book-slots.com