NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

Pēdējo reizi atjaunināti: 2023. gada 17. martā

Lūdzu, rūpīgi izlasiet šos noteikumus un nosacījumus, pirms izmantojat mūsu Pakalpojumu.


INTERPRETĀCIJA UN DEFINĪCIJAS

INTERPRETĀCIJA

Vārdiem, kuru sākuma burts ir lielais, ir nozīme, kas definēta saskaņā ar šiem nosacījumiem. Turpmāk minētajām definīcijām ir vienāda nozīme neatkarīgi no tā, vai tās ir vienskaitlī vai daudzskaitlī.

DEFINĪCIJAS

Saskaņā ar šiem noteikumiem un nosacījumiem:

APLIECINĀJUMS

Šie ir Noteikumi un nosacījumi, kas reglamentē šī Pakalpojuma izmantošanu, un līgums, kas darbojas starp Jums un Uzņēmumu. Šie Noteikumi un nosacījumi nosaka visu lietotāju tiesības un pienākumus attiecībā uz Pakalpojuma izmantošanu.


Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga no tā, vai Jūs piekrītat šiem Noteikumiem un nosacījumiem un tos ievērojat. Šie Noteikumi un nosacījumi attiecas uz visiem apmeklētājiem, lietotājiem un citiem, kas piekļūst vai izmanto Pakalpojumu.


Piekļūstot Pakalpojumam vai izmantojot to, Jūs piekrītat ievērot šos Noteikumus un nosacījumus. Ja Jūs nepiekrītat kādai šo Noteikumu un nosacījumu daļai, Jūs nedrīkstat piekļūt Pakalpojumam.


Jūs apliecināt, ka esat vecāks par 18 gadiem. Uzņēmums neļauj izmantot Pakalpojumu personām, kas jaunākas par 18 gadiem.


Jūsu piekļuve Pakalpojumam un tā izmantošana ir atkarīga arī no tā, vai Jūs piekrītat un ievērojat Uzņēmuma Privātuma politiku. Mūsu Privātuma politikā ir aprakstīta Mūsu politika un procedūras attiecībā uz Jūsu personiskās informācijas vākšanu, izmantošanu un izpaušanu, kad Jūs izmantojat Lietotni vai Mājaslapu, kā arī Jūs varat uzzināt par Jūsu tiesībām uz privātumu un to, kā Jūs aizsargā likums. Lūdzu, rūpīgi izlasiet Mūsu Privātuma politiku, pirms izmantojat Mūsu Pakalpojumu.

SAITES UZ CITĀM MĀJASLAPĀM

Mūsu Pakalpojums var saturēt saites uz trešo pušu mājaslapām vai pakalpojumiem, kas nepieder Uzņēmumam vai nav tā kontrolē.


Uzņēmums nekontrolē un neuzņemas nekādu atbildību par trešo personu mājaslapu vai pakalpojumu saturu, privātuma politiku vai praksi.


Jūs turklāt atzīstat un piekrītat, ka Uzņēmums nav tieši vai netieši atbildīgs par jebkādu kaitējumu vai zaudējumiem, kas radušies vai varētu būt radušies izmantojot vai saistībā ar jebkura šāda satura, preču vai pakalpojumu izmantošanu vai paļaušanos uz tiem, kas pieejami jebkurā šādā mājaslapā vai pakalpojumā.


Mēs iesakām Jums iepazīties ar jebkuras trešās puses mājaslapas vai pakalpojuma, kuru Jūs apmeklējat, noteikumiem un nosacījumiem un privātuma politiku.

IZBEIGŠANA

Mēs varam nekavējoties, bez iepriekšēja brīdinājuma vai atbildības, izbeigt vai apturēt Jūsu piekļuvi jebkura iemesla dēļ, tostarp, bet ne tikai, ja Jūs pārkāpjat šos Noteikumus un nosacījumus.


Pārtraucot piekļuvi, Jūsu tiesības izmantot Pakalpojumu tiek nekavējoties anulētas.

ATBILDĪBAS IEROBEŽOŠANA

Neatkarīgi no jebkādiem zaudējumiem, kas Jums varētu rasties, visa Uzņēmuma un jebkuru tā piegādātāju atbildība saskaņā ar jebkuru šo Noteikumu punktu un Jūsu vienīgais tiesiskās aizsardzības līdzeklis ir ierobežots līdz summai, ko Jūs faktiski samaksājāt, izmantojot Pakalpojumu, vai 100 USD, ja Jūs neko neesat iegādājies, izmantojot Pakalpojumu.


Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, nekādā gadījumā Uzņēmums vai tā piegādātāji nav atbildīgi par jebkādiem īpašiem, nejaušiem, netiešiem vai izrietošiem zaudējumiem (tostarp, bet ne tikai, zaudējumiem, ko veido negūtā peļņa, datu vai citas informācijas zaudējumiem, par uzņēmējdarbības pārtraukšanu, par miesas bojājumiem, par privātuma zaudēšanu, kas izriet no Pakalpojuma, trešās puses programmatūras un/vai trešās puses aparatūras, kas tiek izmantota kopā ar Pakalpojumu, izmantošanas vai nespējas to izmantot, vai jebkādā citā veidā ir saistīta ar to, vai kā citādi saistīta ar jebkuru šo Noteikumu punktu), pat ja Uzņēmums vai piegādātājs ir informēts par šādu zaudējumu iespējamību un pat ja tiesiskās aizsardzības līdzeklis neatbilst savam mērķim.


Dažās valstīs nav atļauts nepiemērot netiešās garantijas vai ierobežot atbildību par nejaušiem vai izrietošiem zaudējumiem, un tas nozīmē, ka daži no iepriekš minētajiem ierobežojumiem var nebūt piemērojami. Šajās valstīs katras puses atbildība tiks ierobežota, ciktāl to pieļauj likums.

"KĀDS IR" UN "KĀDS IR PIEEJAMS" ATRUNA

Pakalpojums Jums tiek sniegts "KĀ IR" un "KĀDS IR PIEEJAMS" un ar visiem trūkumiem un defektiem bez jebkādas garantijas. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, Uzņēmums savā vārdā un savu Saistīto uzņēmumu, un to attiecīgo licences devēju un pakalpojumu sniedzēju vārdā nepārprotami atsakās no visām garantijām, neatkarīgi no tā, vai tās ir tiešas, netiešas, likumā noteiktās vai citādas, attiecībā uz Pakalpojumu, tostarp visas netiešās garantijas par piemērotību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim, īpašumtiesībām un tiesību nepārkāpšanu, un garantijas, kas var rasties darījumu, darbības gaitā, lietošanas vai tirdzniecības prakses rezultātā.


Without limitation to the foregoing, the Company provides no warranty or undertaking, and makes no representation of any kind that the Service will meet Your requirements, achieve any intended results, be compatible or work with any other software, applications, systems or services, operate without interruption, meet any performance or reliability standards or be error free or that any errors or defects can or will be corrected.


Neierobežojot minēto, Uzņēmums nesniedz nekādas garantijas vai saistības un nesniedz nekādus apliecinājumus par to, ka Pakalpojums atbildīs Jūsu prasībām, sasniegs plānotos rezultātus, būs saderīgs vai darbosies ar jebkuru citu programmatūru, lietotnēm, sistēmām vai pakalpojumiem, darbosies bez pārtraukumiem, atbildīs jebkādiem veiktspējas vai uzticamības standartiem vai būs bez kļūdām, vai ka jebkādas kļūdas vai defekti var tikt vai tiks izlaboti.


Neierobežojot minēto, ne Uzņēmums, ne jebkurš tā pakalpojumu sniedzējs nesniedz nekāda veida tiešas vai netiešas garantijas: (i) attiecībā uz Pakalpojuma darbību vai pieejamību vai tajā iekļauto informāciju, saturu un materiāliem vai produktiem; (ii) ka Pakalpojums darbosies nepārtraukti vai bez kļūdām; (iii) attiecībā uz Pakalpojumā sniegtās informācijas vai satura precizitāti, uzticamību vai aktualitāti; vai (iv) ka Pakalpojums, tā serveri, saturs vai e-pasta vēstules, kas nosūtītas no Uzņēmuma vai tā vārdā, nesatur vīrusus, skriptus, Trojas zirgus, tārpus, ļaunprogrammatūru, laika bumbas vai citus kaitīgus komponentus.


Dažās jurisdikcijās nav atļauts izslēgt noteikta veida garantijas vai ierobežojumus attiecībā uz piemērojamām patērētāju likumiskajām tiesībām, tāpēc daži vai visi iepriekš minētie izņēmumi un ierobežojumi var neatteikties uz Jums. Taču šādā gadījumā šajā sadaļā izklāstītie izņēmumi un ierobežojumi tiks piemēroti, ciktāl tas ir iespējams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem.

REGLAMENTĒJOŠAIS LIKUMS

Šos Noteikumus un Jūsu Pakalpojuma izmantošanu reglamentē valsts tiesību akti, izņemot to kolīziju normas. Uz Jūsu Lietotnes izmantošanu var attiekties arī citi vietējie, štata, valsts vai starptautiskie likumi.


STRĪDU IZŠĶIRŠANA

Ja Jums rodas kādas bažas vai strīds par Pakalpojumu, Jūs piekrītat vispirms mēģināt strīdu atrisināt neformāli, sazinoties ar Uzņēmumu.

EIROPAS SAVIENĪBAS (ES) LIETOTĀJIEM

Ja Jūs esat Eiropas Savienības patērētājs, uz Jums attiecas visi tās valsts obligātie tiesību aktu noteikumi, kuras rezidents Jūs esat.

NODALĀMĪBA UN ATTEIKŠANĀS

NODALĀMĪBA

Ja kāds šo Noteikumu punkts tiek atzīts par neizpildāmu vai spēkā neesošu, šāds noteikums tiks mainīts un interpretēts tā, lai sasniegtu šāda noteikuma mērķus, ciktāl tas ir iespējams saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, un pārējie noteikumi paliks spēkā pilnā mērā.

ATTEIKŠANĀS

Izņemot šeit paredzētos gadījumus, ja netiek izmantotas tiesības vai netiek pieprasīta kāda pienākuma izpilde saskaņā ar šiem Noteikumiem, tas neietekmē puses iespējas izmantot šādas tiesības vai pieprasīt šādu izpildi jebkurā citā laikā pēc tam, kā arī atteikšanās no pārkāpuma nenozīmē atteikšanos no jebkura turpmāka pārkāpuma.

TULKOJUMA INTERPRETĀCIJA

Šie Noteikumi un nosacījumi var būt tulkoti, ja Mēs tos esam padarījuši Jums pieejamus mūsu Pakalpojumā. Jūs piekrītat, ka strīda gadījumā noteicošais ir oriģinālais teksts angļu valodā.

IZMAIŅAS ŠAJOS NOTEIKUMOS UN NOSACĪJUMOS

Mēs paturam tiesības pēc saviem ieskatiem jebkurā laikā grozīt vai aizstāt šos Noteikumus. Ja grozījumi ir būtiski, Mēs darīsim visu iespējamo, lai paziņotu vismaz 30 dienas pirms jauno noteikumu stāšanās spēkā. Tas, kas ir uzskatāms par būtiskām izmaiņām, tiks noteikts pēc Mūsu ieskatiem.


Turpinot piekļūt Mūsu Pakalpojumam vai izmantot to pēc tam, kad grozījumi ir stājušies spēkā, Jūs piekrītat ievērot pārskatītos noteikumus. Ja Jūs pilnībā vai daļēji nepiekrītat jaunajiem noteikumiem, lūdzu, pārtrauciet izmantot Mājaslapu un Pakalpojumu.

SAZINIETIES AR MUMS

Ja jums ir kādi jautājumi par šiem Noteikumiem un nosacījumiem, jūs varat sazināties ar mums, rakstot uz e-pastu:
info@play-book-slots.com