PRIVACY- EN COOKIEBELEID

PRIVACYBELEID

Laatst bijgewerkt: 17 maart 2023

Dit Privacy beleid beschrijft ons beleid en onze procedures voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw gegevens wanneer u de Dienst gebruikt en vertelt u over uw privacy rechten en hoe de wet u beschermt.


Wij gebruiken Uw Persoonsgegevens om de Dienst te verlenen en te verbeteren. Door de Dienst te gebruiken gaat U akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit Privacy beleid.

INTERPRETATIE EN DEFINITIES

INTERPRETATIE

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

DEFINITIES

Voor de toepassing van dit privacy beleid:

HET VERZAMELEN EN GEBRUIKEN VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

SOORTEN VERZAMELDE GEGEVENS

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Tijdens het gebruik van onze dienst kunnen wij u vragen ons bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken die kan worden gebruikt om contact met u op te nemen of u te identificeren. Persoonlijk identificeerbare informatie kan omvatten, maar is niet beperkt tot:

GEBRUIKSGEGEVENS

Gebruiksgegevens worden automatisch verzameld bij het gebruik van de Dienst.

Gebruiksgegevens kunnen informatie bevatten zoals het Internet Protocol adres (bijv. IP-adres) van Uw Apparaat, browsertype, browserversie, de pagina's van onze Dienst die U bezoekt, het tijdstip en de datum van Uw bezoek, de tijd die U op die pagina's hebt doorgebracht, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.


Wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat, kunnen Wij automatisch bepaalde informatie verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot, het type mobiel apparaat dat U gebruikt, de unieke ID van Uw mobiele apparaat, het IP-adres van Uw mobiele apparaat, Uw mobiele besturingssysteem, het type mobiele internetbrowser dat U gebruikt, unieke apparaat-id's en andere diagnostische gegevens.


Wij kunnen ook informatie verzamelen die Uw browser verstuurt wanneer U onze Dienst bezoekt of wanneer U de Dienst benadert door of via een mobiel apparaat.

TRACKINGTECHNOLOGIEËN EN COOKIES

Wij gebruiken Cookies en soortgelijke traceertechnologieën om de activiteit op Onze Dienst te volgen en bepaalde informatie op te slaan. De gebruikte traceertechnologieën zijn bakens, tags en scripts om informatie te verzamelen en te volgen en om onze dienst te verbeteren en te analyseren. De technologieën die wij gebruiken kunnen omvatten:

Cookies kunnen "Persistent" of "Session" zijn. Permanente cookies blijven op Uw computer of mobiele apparaat wanneer U offline gaat, terwijl Sessiecookies worden verwijderd zodra U Uw webbrowser sluit. U kunt meer informatie over cookies vinden op artikel.


Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

Voor meer informatie over de cookies die wij gebruiken en uw keuzes met betrekking tot cookies, kunt u ons cookiebeleid of het gedeelte over cookies van ons Privacy beleid bezoeken.

GEBRUIK VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De Vennootschap kan Persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:


Wij kunnen uw persoonlijke informatie delen in de volgende situaties:

BEWARING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Het Bedrijf zal Uw Persoonsgegevens slechts zolang bewaren als nodig is voor de doeleinden zoals uiteengezet in dit Privacy beleid. Wij zullen Uw Persoonsgegevens bewaren en gebruiken voor zover dat nodig is om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld als wij uw gegevens moeten bewaren om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving), geschillen op te lossen en onze wettelijke overeenkomsten en beleid te handhaven.


Het Bedrijf zal ook Gebruiksgegevens bewaren voor interne analysedoeleinden. Gebruiksgegevens worden doorgaans voor een kortere periode bewaard, behalve wanneer deze gegevens worden gebruikt om de beveiliging te versterken of de functionaliteit van Onze Dienst te verbeteren, of wanneer Wij wettelijk verplicht zijn deze gegevens langer te bewaren.

OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Uw informatie, inclusief Persoonsgegevens, wordt verwerkt in de exploitatiekantoren van het Bedrijf en op andere plaatsen waar de bij de verwerking betrokken partijen zich bevinden. Dit betekent dat deze informatie kan worden overgebracht naar - en bewaard op - computers die zich buiten uw staat, provincie, land of andere overheidsjurisdictie bevinden, waar de wetten inzake gegevensbescherming kunnen verschillen van die in uw jurisdictie.


Uw instemming met dit Privacy beleid, gevolgd door Uw verstrekking van dergelijke informatie, betekent dat U instemt met die overdracht.


The Company zal alle redelijkerwijs noodzakelijke stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat Uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit Privacy beleid worden behandeld en er zal geen overdracht van Uw Persoonsgegevens plaatsvinden naar een organisatie of een land tenzij er adequate controles zijn ingesteld met inbegrip van de beveiliging van Uw gegevens en andere persoonsgegevens.

UW PERSOONLIJKE GEGEVENS VERWIJDEREN

U hebt het recht om de Persoonsgegevens die wij over U hebben verzameld te verwijderen of om Ons te verzoeken U daarbij te helpen.


Onze Dienst kan U de mogelijkheid geven om bepaalde informatie over U uit de Dienst te verwijderen.


YU kunt Uw gegevens te allen tijde bijwerken, wijzigen of verwijderen door in te loggen op Uw account, indien U er een heeft, en het gedeelte met accountinstellingen te bezoeken waarmee U Uw persoonlijke gegevens kunt beheren. U kunt ook contact met ons opnemen om toegang te vragen tot de persoonlijke informatie die U aan ons hebt verstrekt, of deze te corrigeren of verwijderen.


Houd er echter rekening mee dat wij bepaalde informatie moeten bewaren wanneer wij daartoe een wettelijke verplichting of rechtsgrond hebben.

BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

ZAKELIJKE TRANSACTIES

Indien het Bedrijf betrokken is bij een fusie, overname of verkoop van activa, kunnen Uw Persoonsgegevens worden overgedragen. Wij zullen u hiervan op de hoogte stellen voordat Uw Persoonsgegevens worden overgedragen en onder een ander Privacy beleid komen te vallen.

WETSHANDHAVING

Onder bepaalde omstandigheden kan het Bedrijf verplicht zijn Uw Persoonsgegevens bekend te maken indien de wet dit vereist of in antwoord op geldige verzoeken van openbare autoriteiten (bijv. een rechtbank of een overheidsinstantie).

ANDERE WETTELIJKE VEREISTEN

Het Bedrijf kan Uw Persoonsgegevens bekendmaken in de goede overtuiging dat een dergelijke actie noodzakelijk is om:

BEVEILIGING VAN UW PERSOONLIJKE GEGEVENS

De beveiliging van Uw Persoonsgegevens is belangrijk voor ons, maar vergeet niet dat geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag 100% veilig is. Hoewel Wij ernaar streven commercieel aanvaardbare middelen te gebruiken om Uw Persoonsgegevens te beschermen, kunnen Wij de absolute veiligheid ervan niet garanderen.

GEDETAILLEERDE INFORMATIE OVER DE VERWERKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

De Dienstverleners die wij gebruiken kunnen toegang hebben tot Uw Persoonsgegevens. Deze derden-leveranciers verzamelen, bewaren, gebruiken, verwerken en dragen informatie over Uw activiteiten op Onze Dienst over in overeenstemming met hun Privacy beleid.

ANALYTIEK

Wij kunnen derden gebruiken om het gebruik van onze diensten te controleren en te analyseren.

GDPR PRIVACY

RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS VOLGENS GDPR

Wij kunnen Persoonsgegevens verwerken onder de volgende voorwaarden:

In elk geval zal de Vennootschap graag helpen om de specifieke rechtsgrondslag te verduidelijken die van toepassing is op de verwerking, en in het bijzonder of de verstrekking van Persoonsgegevens een wettelijke of contractuele vereiste is, of een vereiste die noodzakelijk is om een overeenkomst te sluiten.

UW RECHTEN VOLGENS DE GDPR

TDe Onderneming verbindt zich ertoe de vertrouwelijkheid van Uw Persoonsgegevens te respecteren en te garanderen dat U Uw rechten kunt uitoefenen.

U heeft het recht onder dit Privacy beleid, en bij wet als U binnen de EU bent, om:

 • Verzoek om toegang tot Uw Persoonsgegevens. Het recht om de informatie die wij over U hebben in te zien, bij te werken of te verwijderen. Wanneer dit mogelijk is, kunt U toegang krijgen tot Uw Persoonsgegevens, deze bijwerken of verzoeken deze te verwijderen, direct in de instellingen van Uw account. Als U deze handelingen niet zelf kunt uitvoeren, neem dan contact met ons op om U te helpen. Zo kunt U ook een kopie ontvangen van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren.

 • Verzoek om correctie van de Persoonsgegevens die wij over U bewaren. U hebt het recht om onvolledige of onjuiste informatie die wij over u hebben te laten corrigeren.

 • Bezwaar maken tegen de verwerking van Uw Persoonsgegevens. Dit recht bestaat wanneer wij ons beroepen op een legitiem belang als rechtsgrondslag voor onze verwerking en er iets aan uw specifieke situatie is waardoor u bezwaar wilt maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens op deze grond. U hebt ook het recht om bezwaar te maken wanneer wij uw persoonsgegevens verwerken voor direct-marketingdoeleinden.

 • Verzoek om verwijdering van Uw Persoonsgegevens U heeft het recht om ons te vragen Persoonsgegevens te wissen of te verwijderen wanneer er geen goede reden is voor ons om deze te blijven verwerken.

 • Verzoek om overdracht van Uw Persoonsgegevens. Wij zullen U, of een door U gekozen derde partij, Uw Persoonsgegevens verstrekken in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat. Let op: dit recht is alleen van toepassing op geautomatiseerde informatie waarvoor U ons in eerste instantie toestemming hebt gegeven deze te gebruiken of wanneer wij de informatie hebben gebruikt om een contract met U uit te voeren.

 • Uw toestemming intrekken. U heeft het recht Uw toestemming voor het gebruik van Uw Persoonsgegevens in te trekken. Indien U Uw toestemming intrekt, kunnen wij U mogelijk geen toegang verlenen tot bepaalde specifieke functionaliteiten van de Dienst.

UITOEFENING VAN UW GDPR-RECHTEN INZAKE GEGEVENSBESCHERMING

U kunt uw recht op toegang, rectificatie, annulering en verzet uitoefenen door contact met ons op te nemen. Houd er rekening mee dat wij U kunnen vragen Uw identiteit te verifiëren voordat wij op dergelijke verzoeken reageren. Als u een verzoek indient, zullen wij ons best doen u zo snel mogelijk te antwoorden.


U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit over onze verzameling en het gebruik van uw persoonsgegevens. Voor meer informatie, als U zich in de Europese Economische Ruimte (EER) bevindt, kunt U contact opnemen met Uw lokale gegevensbeschermingsautoriteit in de EER.


FACEBOOK FAN PAGINA

GEGEVENSBEHEERDER VOOR DE FACEBOOK FAN PAGINA

Het Bedrijf is de Gegevensbeheerder van Uw Persoonsgegevens verzameld tijdens het gebruik van de Dienst. Als exploitant van de Facebook Fan Page https://www.facebook.com/BookOfRaPlayForFree, zijn het Bedrijf en de exploitant van het sociale netwerk Facebook Gezamenlijke Verwerkingsverantwoordelijken.


Het bedrijf heeft overeenkomsten gesloten met Facebook waarin onder meer de voorwaarden voor het gebruik van de Facebook Fan Page zijn vastgelegd. Deze voorwaarden zijn grotendeels gebaseerd op de Servicevoorwaarden van Facebook: https://www.facebook.com/terms.php


Bezoek het Privacy beleid van Facebook https://www.facebook.com/policy.php voor meer informatie over hoe Facebook persoonlijke gegevens beheert of neem online of per e-mail contact op met Facebook: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten.


FACEBOOK INZICHTEN

Wij gebruiken de Facebook Insights functie in verband met de werking van de Facebook Fan Page en op basis van de GDPR, om geanonimiseerde statistische gegevens over Onze gebruikers te verkrijgen.

Hiertoe plaatst Facebook een Cookie op het apparaat van de gebruiker die onze Facebook Fan Page bezoekt. Elk cookie bevat een unieke identificatiecode en blijft actief gedurende een periode van twee jaar, tenzij het voor het einde van deze periode wordt verwijderd.

Facebook ontvangt, registreert en verwerkt de in het cookie opgeslagen informatie, met name wanneer de gebruiker de Facebook-diensten bezoekt, diensten die worden aangeboden door andere leden van de Facebook Fan Page en diensten van andere bedrijven die Facebook-diensten gebruiken. Voor meer informatie over het Privacy beleid van Facebook kunt u hier terecht: https://www.facebook.com/privacy/explanation

PRIVACY VAN KINDEREN

Onze Dienst richt zich niet tot personen jonger dan 13 jaar. Wij verzamelen niet bewust persoonlijk identificeerbare informatie van personen onder de leeftijd van 13. Als U een ouder of voogd bent en U weet dat Uw kind ons Persoonsgegevens heeft verstrekt, neem dan contact met ons op. Als wij ontdekken dat wij Persoonsgegevens hebben verzameld van personen jonger dan 13 jaar zonder verificatie van ouderlijke toestemming, nemen wij maatregelen om die informatie van onze servers te verwijderen.


Als wij ons moeten baseren op toestemming als rechtsgrondslag voor de verwerking van uw gegevens en uw land toestemming van een ouder vereist, kunnen wij de toestemming van uw ouder nodig hebben voordat wij die gegevens verzamelen en gebruiken.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Onze dienst kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Als U op een link van een derde klikt, wordt U naar de site van die derde geleid. Wij raden U ten zeerste aan het Privacy beleid van elke site die U bezoekt door te nemen.


Wij hebben geen controle over en zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud, het Privacy beleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

Wij kunnen ons Privacy beleid van tijd tot tijd bijwerken. Wij zullen U op de hoogte brengen van eventuele wijzigingen door het nieuwe Privacy beleid op deze pagina te plaatsen.

WWij zullen U dit laten weten via e-mail en/of een opvallende kennisgeving op Onze Diensten, voordat de wijziging van kracht wordt en de datum "Laatst bijgewerkt" bovenaan dit Privacy beleid bijwerken.


U wordt aangeraden dit Privacy beleid regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen. Wijzigingen in dit Privacy beleid zijn van kracht wanneer ze op deze pagina worden geplaatst.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over dit Privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: info@play-book-slots.com
COOKIEBELEID

Laatst bijgewerkt: 17 maart 2023

Dit Cookiebeleid legt uit wat Cookies zijn en hoe Wij ze gebruiken. U dient dit beleid te lezen zodat U begrijpt welk type cookies Wij gebruiken, of welke informatie Wij verzamelen met behulp van Cookies en hoe die informatie wordt gebruikt.


Cookies bevatten doorgaans geen informatie die een gebruiker persoonlijk identificeert, maar persoonlijke informatie die wij over U opslaan kan worden gekoppeld aan de informatie die is opgeslagen in en verkregen uit Cookies. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen, zie ons Privacy beleid.


Wij slaan geen gevoelige persoonlijke informatie, zoals postadressen, accountwachtwoorden, enz. op in de cookies die wij gebruiken.

INTERPRETATIE EN DEFINITIES

INTERPRETATIE

De woorden waarvan de beginletter met een hoofdletter is geschreven, hebben de hierna omschreven betekenis. De volgende definities hebben dezelfde betekenis, ongeacht of zij in het enkelvoud of in het meervoud voorkomen.

DEFINITIES

In het kader van dit cookiebeleid:

 • Bedrijf (aangeduid als "het bedrijf", "wij", "ons" of "onze" in dit cookiebeleid) verwijst naar Play-book-slots.com.

 • Cookies zijn kleine bestanden die door een website op Uw computer, mobiel apparaat of enig ander apparaat worden geplaatst en die onder andere gegevens bevatten over Uw surfgeschiedenis op die website.

 • De website verwijst naar Play-book-slots.com, toegankelijk via https://www.play-book-slots.com/

 • U betekent de persoon die de Website opent of gebruikt, of een bedrijf, of een rechtspersoon namens welke deze persoon de Website opent of gebruikt, zoals van toepassing.

HET GEBRUIK VAN DE COOKIES

SOORT COOKIES DIE WE GEBRUIKEN

Cookies kunnen "Persistent" of "Session" zijn. Persistente cookies blijven op uw computer of mobiele apparaat wanneer u offline gaat, terwijl sessiecookies worden verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit. Wij gebruiken zowel sessie- als permanente cookies voor de hieronder beschreven doeleinden:

 • Noodzakelijke / essentiële cookies

  Type: Sessiecookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies zijn essentieel om U te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via de Website en om U in staat te stellen sommige functies ervan te gebruiken. Ze helpen gebruikers te authentiseren en frauduleus gebruik van gebruikersaccounts te voorkomen. Zonder deze Cookies kunnen de diensten waar U om heeft gevraagd niet worden geleverd, en wij gebruiken deze Cookies alleen om U deze diensten te leveren.

 • Cookiesbeleid / Kennisgeving Acceptatie Cookies

  Type: Persistent Cookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Deze cookies identificeren of gebruikers het gebruik van cookies op de Website hebben geaccepteerd.

 • Functionele cookies

  Type: Persistent Cookies

  Beheerd door: Ons

  Doel: Met deze cookies kunnen wij uw keuzes onthouden wanneer u de Website gebruikt, zoals uw inloggegevens of taalvoorkeur. Het doel van deze cookies is U een meer persoonlijke ervaring te bieden en te vermijden dat U telkens wanneer U de Website gebruikt uw voorkeuren opnieuw moet invoeren.

 • Tracking and Performance Cookies

  Type: Persistent Cookies

  Beheerd door: Derden

  Doel: Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden over het verkeer naar de Website en hoe gebruikers de Website gebruiken. De via deze cookies verzamelde informatie kan u direct of indirect identificeren als een individuele bezoeker. Dit komt omdat de verzamelde informatie meestal gekoppeld is aan een pseudonieme identificatiecode die gekoppeld is aan het apparaat dat u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website. Wij kunnen deze Cookies ook gebruiken om nieuwe pagina's, functies of nieuwe functionaliteiten van de Website te testen om te zien hoe onze gebruikers daarop reageren.

UW KEUZES MET BETREKKING TOT COOKIES

Als U het gebruik van Cookies op de Website wilt vermijden, moet U eerst het gebruik van Cookies in uw browser uitschakelen en vervolgens de in uw browser opgeslagen Cookies in verband met deze website verwijderen. U kunt deze optie om het gebruik van Cookies te voorkomen te allen tijde gebruiken.


Als u onze cookies niet aanvaardt, kunt u enige hinder ondervinden bij het gebruik van de Website en kunnen sommige functies niet naar behoren functioneren.

Als U Cookies wilt verwijderen of Uw webbrowser wilt instrueren om Cookies te verwijderen of te weigeren, bezoek dan de help pagina's van Uw webbrowser.

Voor elke andere webbrowser kunt u terecht op de officiële webpagina's van uw webbrowser.

MEER INFORMATIE OVER COOKIES

U kunt hier meer te weten komen over cookies: Alles over cookies door TermsFeed.

CONTACT OPNEMEN

Als u vragen heeft over dit cookiebeleid, kunt u contact met ons opnemen:

 • Per e-mail: info@play-book-slots.com