WARUNKI USŁUGI

Ostatnia aktualizacja: 17 marca 2023

Prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszymi warunkami przed skorzystaniem z naszej Usługi.


INTERPRETACJA I DEFINICJE

INTERPRETACJA

Słowa, których pierwsza litera jest pisana wielką literą, mają znaczenie określone w następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej, czy mnogiej.

DEFINICJE

Na potrzeby niniejszych Warunków:

ZGODA NA WARUNKI

Niniejszy tekst to Warunki regulujące korzystanie z tej Usługi stanowiace umowę, która obowiązuje między Tobą a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników dotyczące korzystania z Usługi.


Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem niniejszych Warunków. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich odwiedzających, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp do Usługi lub z niej korzystają.


Uzyskując dostęp do Usługi lub korzystając z niej, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek częścią niniejszych Warunków, możesz zaprzestać dostępu do Usługi.


Oświadczasz, że masz ukończone 18 lat. Firma nie zezwala osobom poniżej 18 roku życia na korzystanie z Usługi.


Twój dostęp do Usługi i korzystanie z niej jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem Polityki Prywatności Firmy. Nasza Polityka Prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania Twoich danych osobowych podczas korzystania przez Ciebie z Aplikacji lub Strony oraz informuje Cię o Twoich prawach do prywatności oraz o tym, jak chroni Cię prawo. Prosimy o uważne zapoznanie się z naszą Polityką prywatności przed skorzystaniem z naszej usługi.

LINKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Nasza Usługa może zawierać linki do stron internetowych lub usług stron trzecich, które nie są własnością Firmy ani nie są przez nią kontrolowane.


Firma nie ma kontroli nad i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług stron trzecich.


Ponadto potwierdzasz i zgadzasz się na to, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z korzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.


Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z regulaminem i polityką prywatności wszelkich stron internetowych lub usług stron trzecich, które odwiedzasz.

WYPOWIEDZENIE

Możemy natychmiast wypowiedzieć, zakończyć lub zawiesić Twój dostęp, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z dowolnego powodu, w tym bez ograniczeń w przypadku naruszenia tych Warunków.


Po wypowiedzeniu Twoje prawo do korzystania z Usługi natychmiast wygasa.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

Niezależnie od jakichkolwiek szkód, które możesz ponieść, cała odpowiedzialność Firmy i jej dostawców na mocy któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków i Twoje wyłączne ewentualne zadośćuczynienie za wszystkie powyższe szkody będą ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Ciebie za pośrednictwem Usługi lub 100 USD jeśli nie dokonałeś zakupu za pośrednictwem Usługi.


W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szczególne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym między innymi szkody za utratę zysków, utratę danych lub inne informacje, za przerwy w działalności, obrażenia ciała, utratę prywatności wynikające z lub w jakikolwiek sposób związane z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowaniem osób trzecich i/lub sprzętem osób trzecich używanym z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego podstawowego celu.


Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie dorozumianych gwarancji lub ograniczenie odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wtórne, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym zakresie dozwolonym przez prawo.

WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI ZGODNIE Z ZASADĄ „ZGODNIE ZE STANEM OBECNYM” I „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI”.

Usługa jest świadczona zgodnie z zasadą „ZGODNIE ZE STANEM OBECNYM” i „W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI” oraz ze wszystkimi swoimi wadami i wadami bez jakiejkolwiek gwarancji. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Firma, we własnym imieniu oraz w imieniu swoich Podmiotów Powiązanych oraz swoich i ich odpowiednich licencjodawców i usługodawców, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu prawnego i nienaruszania praw oraz gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu działania, użytkowania lub praktyki handlowej.


Bez ograniczeń do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani zobowiązań ani nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni Twoje wymagania, osiągnie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie działać z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, działać bez przerw, spełniać jakiekolwiek standardy wydajności lub niezawodności lub będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub usterki mogą być lub zostaną naprawione.


Nie ograniczając powyższego, ani Firma, ani żaden z dostawców firmy nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi lub informacji, treści i materiałów lub produktów zawartych w niej; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Usługa, jej serwery, treści lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, bomb zegarowych lub innych szkodliwych elementów.


Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie niektórych rodzajów gwarancji lub ograniczeń mających zastosowanie ustawowych praw konsumenta, więc niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w tej sekcji będą miały zastosowanie w najszerszym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.


PRAWO NADRZĘDNE

Niniejsze Warunki i Twoje korzystanie z Usługi podlegają prawu danego kraju, z wyłączeniem norm kolizyjnych. Korzystanie przez użytkownika z Aplikacji może również podlegać innym przepisom prawa lokalnego, stanowego, krajowego lub międzynarodowego.


ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości lub spory dotyczące Usługi, zgadzasz się najpierw spróbować nieformalnie rozwiązać spór, kontaktując się z Firmą.

DLA UŻYTKOWNIKÓW Z UNII EUROPEJSKIEJ (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym mieszkasz.

ROZDZIELNOŚĆ I ZRZECZENIE SIĘ

ROZDZIELNOŚĆ

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, takie postanowienie zostanie zmienione i zinterpretowane w celu osiągnięcia celów takiego postanowienia w największym możliwym zakresie zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązywać.

ZRZECZENIE SIĘ

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, niewykonanie prawa lub żądanie wykonania zobowiązania wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub żądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się każde późniejsze naruszenie.

INTERPRETACJA TŁUMACZEŃ

Niniejsze Warunki mogły zostać przetłumaczone, jeśli udostępniliśmy je Tobie w naszej Usłudze. Zgadzasz się, że w przypadku sporu rozstrzygający będzie oryginalny tekst w języku angielskim.

ZMIANY NINIEJSZYCH WARUNKÓW

Zastrzegamy sobie prawo, według naszego wyłącznego uznania, do modyfikowania lub zastępowania niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, dołożymy uzasadnionych starań, aby powiadomić o tym z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem przed wejściem w życie nowych warunków. Co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego wyłącznego uznania.


Kontynuując dostęp do naszej Usługi lub korzystanie z niej po wejściu w życie tych zmian, zgadzasz się na związanie zmienionymi warunkami. Jeśli nie zgadzasz się w całości lub w części z nowymi warunkami, prosimy o zaprzestanie korzystania z serwisu i Usługi.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszych Warunków, możesz skontaktować się z nami przez e-mail:
info@play-book-slots.com