INTEGRITETS- OCH COOKIEPOLICY

INTEGRITETSPOLICY

Senaste uppdatering: 17 mars 2023

Denna sekretesspolicy beskriver Vår policy och våra förfaranden för insamling, användning och utlämnande av din information när Du använder Tjänsten och informerar Dig om Dina integritetsrättigheter och hur lagen skyddar dig.


Vi använder Dina personuppgifter för att tillhandahålla och förbättra Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner Du att Vi samlar in och använder information i enlighet med denna sekretesspolicy.

TOLKNING OCH DEFINITIONER

TOLKNING

De ord vars begynnelsebokstav är versaler har betydelser som definieras på följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

DEFINITIONER

I enlighet med denna sekretesspolicy:

INSAMLING OCH ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

TYPER AV INSAMLADE UPPGIFTER

PERSONUPPGIFTER

När Du använder Vår Tjänst kan Vi be Dig att ge Oss viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information kan inkludera, men är inte begränsad till:

ANVÄNDNINGSDATA

Användningsdata samlas in automatiskt när Du använder Tjänsten.

Användningsdata kan innehålla information som din enhets Internetprotokolladress (t.ex. IP-adress), webbläsartyp, webbläsarversion, de sidor i Vår Tjänst som Du besöker, tid och datum för Ditt besök, den tid Du spenderar på dessa sidor, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.


När Du får tillgång till Tjänsten via en mobil enhet kan Vi samla in viss information automatiskt, inklusive, men inte begränsat till, vilken typ av mobil enhet Du använder, Ditt unika ID för din mobila enhet, din mobila enhets IP-adress, Ditt mobila operativsystem, vilken typ av mobil webbläsare Du använder, unika enhetsidentifierare och andra diagnostiska data.


Vi kan också samla in information som din webbläsare skickar när Du besöker Vår Tjänst eller när Du får tillgång till Tjänsten via en mobil enhet.

SPÅRNINGSTEKNIK OCH COOKIES

Vi använder cookies och liknande spårningsteknik för att spåra aktiviteten på Vår Tjänst och lagra viss information. Spårningsteknik som används är beacons, taggar och skript för att samla in och spåra information och för att förbättra och analysera Vår Tjänst. De tekniker som Vi använder kan omfatta följande:

Cookies kan vara "beständiga" eller "sessionscookies". Permanenta cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när Du går offline, medan sessionscookies raderas så snart Du stänger din webbläsare. Du kan läsa mer om cookies i artikeln på TermsFeed webbplats.


Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies för de ändamål som anges nedan:

För mer information om de cookies som Vi använder och Dina valmöjligheter när det gäller cookies, se Vår policy för cookies eller avsnittet om cookies i Vår sekretesspolicy.

ANVÄNDNING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Företaget kan använda personuppgifter för följande ändamål:


Vi kan dela Dina personuppgifter i följande situationer:

LAGRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Företaget kommer att behålla Dina personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. Vi kommer att behålla och använda Dina personuppgifter i den utsträckning som krävs för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter (till exempel om Vi måste behålla Dina uppgifter för att följa gällande lagar), lösa tvister och upprätthålla våra rättsliga avtal och policyer.


Företaget kommer också att behålla användningsdata för interna analysändamål. Användningsdata sparas i allmänhet under en kortare tidsperiod, utom när dessa data används för att stärka säkerheten eller förbättra funktionaliteten hos Vår Tjänst, eller om Vi är juridiskt skyldiga att spara dessa data under längre tidsperioder.

ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER

Din information, inklusive personuppgifter, behandlas på Företagets kontor och på andra platser där de parter som är involverade i behandlingen finns. Det innebär att denna information kan överföras till - och underhållas på - datorer som finns utanför din stat, provins, land eller annan statlig jurisdiktion där dataskyddslagarna kan skilja sig från dem från din jurisdiktion.


Ditt samtycke till denna sekretesspolicy som följs av att Du skickar sådan information utgör Ditt samtycke till denna överföring.


Företaget kommer att vidta alla åtgärder som rimligen är nödvändiga för att säkerställa att Dina uppgifter behandlas på ett säkert sätt och i enlighet med denna sekretesspolicy, och ingen överföring av Dina personuppgifter kommer att ske till en organisation eller ett land om det inte finns adekvata kontroller på plats, inklusive säkerheten för Dina uppgifter och annan personlig information.

RADERA DINA PERSONUPPGIFTER

Du har rätt att radera eller begära att Vi hjälper Dig att radera de personuppgifter som Vi har samlat in om dig.


Vår Tjänst kan ge Dig möjlighet att radera viss information om Dig från Tjänsten.


Du kan uppdatera, ändra eller radera din information när som helst genom att logga in på Ditt konto, om Du har ett, och besöka avsnittet med kontoinställningar där Du kan hantera din personliga information. Du kan också kontakta Oss för att begära tillgång till, korrigera eller radera personuppgifter som Du har lämnat till oss.


Observera dock att Vi kan behöva behålla viss information när Vi har en rättslig skyldighet eller laglig grund för att göra det.

UTLÄMNANDE AV DINA PERSONUPPGIFTER

AFFÄRSTRANSAKTIONER

Om Företaget deltar i en fusion, ett förvärv eller en försäljning av tillgångar kan Dina personuppgifter överföras. Vi kommer att meddela detta innan Dina personuppgifter överförs och blir föremål för en annan sekretesspolicy.

BROTTSBEKÄMPNING

Under vissa omständigheter kan Företaget vara skyldigt att lämna ut Dina personuppgifter om det krävs enligt lag eller som svar på giltiga förfrågningar från offentliga myndigheter (t.ex. en domstol eller ett statligt organ).

ANDRA RÄTTSLIGA KRAV

Företaget kan avslöja Dina personuppgifter i god tro att en sådan åtgärd är nödvändig för att:

SÄKERHETEN FÖR DINA PERSONUPPGIFTER

Säkerheten för Dina personuppgifter är viktig för oss, men kom ihåg att ingen överföringsmetod via Internet eller elektronisk lagring är 100 % säker. Även om Vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla metoder för att skydda Dina personuppgifter kan Vi inte garantera absolut säkerhet.

DETALJERAD INFORMATION OM BEHANDLINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

De Tjänsteleverantörer som Vi använder kan ha tillgång till Dina personuppgifter. Dessa tredjepartsleverantörer samlar in, lagrar, använder, bearbetar och överför information om din aktivitet på Vår Tjänst i enlighet med deras sekretesspolicy.

Analytics

Vi kan använda tredjepartsleverantörer för att övervaka och analysera användningen av Vår Tjänst.

GDPR PRIVACY

RÄTTSLIG GRUND FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER ENLIGT GDPR

Vi kan behandla personuppgifter på följande villkor:

I vilket fall som helst hjälper Företaget gärna till att klargöra den specifika rättsliga grunden som gäller för behandlingen, och i synnerhet om tillhandahållandet av personuppgifter är ett lagstadgat eller avtalsmässigt krav, eller ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal.

DINA RÄTTIGHETER ENLIGT GDPR

Företaget åtar sig att respektera sekretessen för Dina personuppgifter och att garantera att Du kan utöva Dina rättigheter.

Du har rätt enligt denna integritetspolicy, och enligt lag om Du befinner Dig inom EU, att:

 • Begära tillgång till Dina personuppgifter. Rätten att få tillgång till, uppdatera eller radera den information Vi har om dig. När det är möjligt kan Du få tillgång till, uppdatera eller begära radering av Dina personuppgifter direkt i avsnittet för Dina kontoinställningar. Om Du inte kan utföra dessa åtgärder själv, vänligen kontakta Oss för att hjälpa dig. Detta gör det också möjligt för Dig att få en kopia av de personuppgifter som Vi har om dig.

 • Begära rättelse av de personuppgifter som Vi har om dig. Du har rätt att få ofullständig eller felaktig information som Vi har om Dig korrigerad.

 • Invända mot behandling av Dina personuppgifter. Denna rättighet finns när Vi åberopar ett legitimt intresse som rättslig grund för Vår behandling och det finns något i din särskilda situation som gör att Du vill invända mot Vår behandling av Dina personuppgifter på denna grund. Du har också rätt att invända om Vi behandlar Dina personuppgifter för direkt marknadsföring.

 • Begära radering av Dina personuppgifter. Du har rätt att be Oss radera eller ta bort personuppgifter när det inte finns någon god anledning för Oss att fortsätta behandla dem.

 • Begära överföring av Dina personuppgifter. Vi kommer att ge dig, eller en tredje part som Du har valt, Dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Observera att denna rättighet endast gäller automatiserad information som Du ursprungligen gav Oss samtycke till att använda eller där Vi använde informationen för att fullgöra ett avtal med dig.

 • Återkalla Ditt samtycke. Du har rätt att återkalla Ditt samtycke till att använda Dina personuppgifter. Om Du återkallar Ditt samtycke kan det hända att Vi inte kan ge Dig tillgång till vissa specifika funktioner i Tjänsten.

UTÖVANDE AV DINA RÄTTIGHETER TILL DATASKYDD ENLIGT GDPR

Du kan utöva Dina rättigheter till åtkomst, rättelse, annullering och invändning genom att kontakta oss. Observera att Vi kan be Dig att verifiera din identitet innan Vi svarar på sådana förfrågningar. Om Du gör en begäran kommer Vi att göra vårt bästa för att svara Dig så snart som möjligt.


Du har rätt att klaga till en dataskyddsmyndighet om Vår insamling och användning av Dina personuppgifter. För mer information, om Du befinner Dig inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES), vänligen kontakta Din lokala dataskyddsmyndighet inom EES.


FACEBOOK FAN PAGE

PERSONUPPGIFTSANSVARIG FÖR FACEBOOK FAN PAGE

Företaget är personuppgiftsansvarig för Dina personuppgifter som samlas in när Du använder Tjänsten. I egenskap av operatör av Facebook Fan Page https://www.facebook.com/BookOfRaPlayForFree, är Företaget och operatören av det sociala nätverket Facebook gemensamt registeransvariga.


Företaget har ingått avtal med Facebook som bland annat definierar villkoren för användning av Facebooks fansida. Dessa villkor bygger till största delen på Facebooks användarvillkor: https://www.facebook.com/terms.php


Besök Facebooks sekretesspolicy https://www.facebook.com/policy.php för mer information om hur Facebook hanterar personuppgifter eller kontakta Facebook online eller per post: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA.


FACEBOOK INSIGHTS

Vi använder Facebook Insights-funktionen i samband med driften av Facebook-fansidan och på grundval av GDPR för att få anonymiserade statistiska uppgifter om våra användare.

För detta ändamål placerar Facebook en Cookie på enheten för användaren som besöker Vår Facebook Fan Page. Varje Cookie innehåller en unik identifieringskod och förblir aktiv i två år, utom när den raderas före utgången av denna period.

Facebook tar emot, registrerar och bearbetar den information som lagras i cookien, särskilt när användaren besöker Facebooks Tjänster, Tjänster som tillhandahålls av andra medlemmar på Facebooks fansida och Tjänster som tillhandahålls av andra Företag som använder Facebooks Tjänster.

För mer information om Facebooks sekretessrutiner, besök Facebooks sekretesspolicy här: https://www.facebook.com/privacy/explanation

BARNS INTEGRITET

Vår Tjänst riktar sig inte till personer under 13 år. Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från personer under 13 år. Om Du är förälder eller vårdnadshavare och känner till att Ditt barn har lämnat personuppgifter till oss, vänligen kontakta oss. Om Vi får kännedom om att Vi har samlat in personuppgifter från någon under 13 år utan att verifiera föräldrarnas samtycke, vidtar Vi åtgärder för att ta bort den informationen från våra servrar.


Om Vi måste förlita Oss på samtycke som rättslig grund för att behandla Dina uppgifter och Ditt land kräver samtycke från en förälder, kan Vi kräva din förälders samtycke innan Vi samlar in och använder den informationen.

LÄNKAR TILL ANDRA WEBBPLATSER

Vår Tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om Du klickar på en länk från en tredje part kommer Du att hänvisas till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att Du granskar sekretesspolicyn för varje webbplats Du besöker.


Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehållet, sekretesspolicyn eller praxis på tredje parts webbplatser eller Tjänster.

ÄNDRINGAR AV DENNA INTEGRITETSPOLICY

Vi kan komma att uppdatera Vår sekretesspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela Dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi kommer att informera Dig via e-post och/eller ett tydligt meddelande på Vår Tjänst innan ändringen träder i kraft och uppdatera datumet "Senast uppdaterad" högst upp i denna integritetspolicy.


Du rekommenderas att regelbundet granska denna integritetspolicy för att se om den har ändrats. Ändringar i denna integritetspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

KONTAKTA OSS

Om Du har några frågor om denna sekretesspolicy kan Du kontakta oss:

 • Via e-post: info@play-book-slots.com
COOKIEPOLICY

Senast uppdaterad: Senaste uppdatering: 17 mars 2023

Denna policy för cookies förklarar vad cookies är och hur Vi använder dem. Du bör läsa denna policy så att Du kan förstå vilken typ av cookies Vi använder, eller vilken information Vi samlar in med hjälp av cookies och hur den informationen används.


Cookies innehåller vanligtvis ingen information som identifierar en användare personligen, men personlig information som Vi lagrar om Dig kan kopplas till den information som lagras i och erhålls från Cookies. För ytterligare information om hur Vi använder, lagrar och skyddar Dina personuppgifter, se Vår sekretesspolicy.


Vi lagrar inte känslig personlig information, t.ex. postadresser, kontolösenord osv. i de cookies som Vi använder.

TOLKNING OCH DEFINITIONER

TOLKNING

De ord vars begynnelsebokstav är versaler har betydelser som definieras på följande villkor. Följande definitioner ska ha samma betydelse oavsett om de förekommer i singular eller plural.

DEFINITIONER

I enlighet med denna cookiepolicy:

 • Företaget (som kallas antingen "Företaget", "vi", "oss" eller "vår" i denna cookiepolicy) hänvisar till Play-book-slots.com.

 • Cookies är små filer som placeras på din dator, mobila enhet eller annan enhet av en webbplats och som bland annat innehåller information om din webbläsarhistorik på den webbplatsen.

 • Webbplatsen avser Play-book-slots.com, som är tillgänglig från https://www.play-book-slots.com/

 • Med Du avses den person som går in på eller använder webbplatsen, eller ett Företag eller en juridisk enhet för vars räkning en sådan person går in på eller använder webbplatsen, beroende på vad som är tillämpligt.

ANVÄNDNINGEN AV COOKIES

TYP AV COOKIES SOM VI ANVÄNDER

Cookies kan vara "beständiga" eller "sessionscookies". Permanenta cookies finns kvar på din dator eller mobila enhet när Du går offline, medan sessionscookies raderas så snart Du stänger din webbläsare.

Vi använder både sessionscookies och permanenta cookies för de ändamål som anges nedan:

 • Nödvändiga/viktiga cookies

  Typ: Sessionscookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies är nödvändiga för att ge Dig de Tjänster som finns tillgängliga på webbplatsen och för att Du ska kunna använda vissa av dess funktioner. De hjälper till att autentisera användare och förhindra bedräglig användning av användarkonton. Utan dessa cookies kan de Tjänster som Du har bett om inte tillhandahållas, och Vi använder dessa cookies endast för att tillhandahålla Dig dessa Tjänster.

 • Cookies Policy / Meddelande Acceptans Cookies

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Oss

  Syfte: Dessa cookies identifierar om användarna har accepterat användningen av cookies på webbplatsen.

 • Cookies för funktionalitet

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Us

  Syfte: Dessa cookies gör det möjligt för Oss att komma ihåg de val som Du gör när Du använder webbplatsen, till exempel att komma ihåg Dina inloggningsuppgifter eller språkpreferenser. Syftet med dessa cookies är att ge Dig en mer personlig upplevelse och undvika att Du måste ange Dina inställningar på nytt varje gång Du använder webbplatsen.

 • Cookies för spårning och prestanda

  Typ: Beständiga cookies

  Administreras av: Tredje part

  Syfte: Dessa cookies används för att spåra information om trafiken till webbplatsen och hur användarna använder webbplatsen. Den information som samlas in via dessa cookies kan direkt eller indirekt identifiera Dig som en enskild besökare. Detta beror på att den insamlade informationen vanligtvis är kopplad till en pseudonym identifierare som är kopplad till den enhet Du använder för att komma åt webbplatsen. Vi kan också använda dessa cookies för att testa nya sidor, funktioner eller nya funktioner på webbplatsen för att se hur våra användare reagerar på dem.

DINA VAL NÄR DET GÄLLER COOKIES

Om Du föredrar att undvika användningen av cookies på webbplatsen måste Du först inaktivera användningen av cookies i din webbläsare och sedan radera de cookies som sparats i din webbläsare och som är kopplade till den här webbplatsen. Du kan när som helst använda detta alternativ för att förhindra användningen av cookies.


Om Du inte accepterar våra cookies kan Du uppleva vissa olägenheter när Du använder webbplatsen och vissa funktioner kanske inte fungerar korrekt.

Om Du vill radera Cookies eller instruera din webbläsare att radera eller vägra Cookies, besök hjälpsidorna för din webbläsare.

För alla andra webbläsare, besök webbläsarens officiella webbsidor.

MER INFORMATION OM COOKIES

Du kan läsa mer om cookies här: All About Cookies by TermsFeed.

KONTAKTA OSS

Om Du har några frågor om denna cookiepolicy kan Du kontakta oss:

 • By email: info@play-book-slots.com