VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Posledná aktualizácia: 17. marca 2023

Pred použitím Našej Služby si prosím starostlivo prečítajte tieto Podmienky.


VÝKLAD A DEFINÍCIE

VÝKLAD

Slová, ktorých počiatočné písmeno je napísané veľkým písmenom, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

DEFINÍCIE

Pre účely týchto Všeobecných obchodných podmienok:

POZNÁMKA

Toto sú Podmienky, ktorými sa riadi používanie tejto Služby, a zmluva, ktorá platí medzi Vami a Spoločnosťou. Tieto Podmienky stanovujú práva a povinnosti všetkých užívateľov týkajúce sa používania Služby.


Váš prístup k Službe a jej používanie je podmienené prijatím a dodržiavaním týchto Podmienok. Tieto Podmienky sa vzťahujú na všetkých návštevníkov, užívateľov a ďalšie osoby, ktoré pristupujú k Službe alebo ju používajú.


Prístupom k Službe alebo jej používaním súhlasíte s tým, že sa budete týmito Podmienkami riadiť. Pokiaľ s akoukoľvek časťou týchto Podmienok nesúhlasíte, nesmiete k Službe pristupovať.


Vyhlasujete, že ste starší ako 18 rokov. Spoločnosť nedovoľuje osobám mladším ako 18 rokov používať Službu.


Váš prístup k Službe a jej používanie je rovnako podmienené Vaším súhlasom so Zásadami ochrany osobných údajov Spoločnosti a ich dodržiavaním. Naše Zásady ochrany osobných údajov popisujú Naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania Vašich Osobných údajov pri používaní Aplikácie alebo Webových stránok a informujú Vás o Vašich právach na ochranu súkromia a o tom, ako Vás chráni zákon. Skôr ako začnete používať Naše Služby, prečítajte si prosím starostlivo Naše Zásady ochrany osobných údajov.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naša Služba môže obsahovať odkazy na webové stránky alebo služby tretích strán, ktoré nie sú vlastnené ani kontrolované Spoločnosťou.


Spoločnosť nemá žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek webových stránok alebo služieb tretích strán a nenesie za to žiadnu zodpovednosť.


Ďalej beriete na vedomie a súhlasíte s tým, že Spoločnosť nenesie priamu ani nepriamu zodpovednosť za akékoľvek škody alebo straty spôsobené alebo údajne spôsobené používaním alebo v súvislosti s používaním alebo spoliehaním sa na akýkoľvek obsah, tovar alebo služby dostupné na takýchto webových stránkach alebo službách alebo ich prostredníctvom.


Dôrazne vám odporúčame, aby ste si prečítali podmienky a zásady ochrany osobných údajov všetkých webových stránok alebo služieb tretích strán, ktoré navštívite.

UKONČENIE

Váš prístup môžeme okamžite ukončiť alebo pozastaviť, a to bez predchádzajúceho upozornenia alebo zodpovednosti, z akéhokoľvek dôvodu, okrem iného aj v prípade, že porušíte tieto Podmienky.


Po ukončení prístupu Vaše právo používať Službu okamžite zaniká.

OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI

Bez ohľadu na akékoľvek škody, ktoré by Vám mohli vzniknúť, je všetka zodpovednosť Spoločnosti a akéhokoľvek jej dodávateľa podľa akéhokoľvek ustanovenia týchto Podmienok a Váš výhradný opravný prostriedok pre všetky vyššie uvedené prípady obmedzený na čiastku, ktorú ste skutočne zaplatili prostredníctvom Služby, alebo na 100 USD , ak ste si prostredníctvom Služby nič nekúpili.


V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi nebude Spoločnosť ani jej dodávatelia v žiadnom prípade zodpovedať za akékoľvek zvláštne, náhodné, nepriame alebo následné škody (okrem iného vrátane škôd za stratu zisku, stratu dát alebo iných informácií, za prerušenie prevádzky, za zranenie osôb, straty súkromie, ktoré vznikli v dôsledku alebo v akejkoľvek súvislosti s používaním alebo nemožnosťou používať Službu, softvér tretích strán a/alebo hardvér tretích strán používaný so Službou alebo inak v súvislosti s akýmkoľvek ustanovením týchto Podmienok), a to aj v prípade, že Spoločnosť alebo akýkoľvek dodávateľ boli na možnosť takýchto škôd upozornení, a aj v prípade, že nápravné opatrenie nesplní svoj základný účel.


Niektoré štáty neumožňujú vylúčenie predpokladaných záruk alebo obmedzenia zodpovednosti za náhodné alebo následné škody, čo znamená, že niektoré z vyššie uvedených obmedzení nemusí platiť. V týchto štátoch bude zodpovednosť každej zo strán obmedzená v najvyššom zákonom povolenom rozsahu.

ZRIEKNUTIE SA ZODPOVEDNOSTI "TAK, AKO JE" A "AKO JE DOSTUPNÁ"

Služba je Vám poskytovaná "TAK, AKO JE" a "AKO JE DOSTUPNÁ" a so všetkými chybami a chybami bez akejkoľvek záruky. V maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi sa Spoločnosť vo svojom mene a mene svojich pridružených spoločností a svojich a ich príslušných poskytovateľov licencií a služieb výslovne zrieka všetkých záruk, či už výslovných, predpokladaných, zákonných alebo iných, týkajúcich sa Služby, vrátane všetkých predpokladaných záruk predajnosti, vhodnosti na určitý účel, vlastníctvo a neporušovanie práv a záruk, ktoré môžu vyplývať z priebehu obchodovania, spôsobu plnenia, zvyklostí alebo obchodných zvyklostí.


Bez obmedzenia vyššie uvedeného Spoločnosť neposkytuje žiadnu záruku ani záväzok a neposkytuje žiadne vyhlásenie akéhokoľvek druhu, že Služba bude spĺňať vaše požiadavky, dosahovať zamýšľané výsledky, bude kompatibilná alebo bude fungovať s akýmkoľvek iným softvérom, aplikáciami, systémami alebo službami, bude fungovať bez prerušenia, bude spĺňať akékoľvek výkonnostné alebo spoľahlivosťné štandardy alebo bude bezchybná alebo že akékoľvek chyby alebo nedostatky môžu byť alebo budú opravené.


Bez toho, aby tým bolo obmedzené vyššie uvedené, Spoločnosť ani žiadny z jej poskytovateľov neposkytuje žiadne výslovné ani predpokladané vyhlásenie alebo záruku: (i) pokiaľ ide o fungovanie alebo dostupnosť Služby alebo informácií, obsahu a materiálov či produktov v nej obsiahnutých; (ii) že Služba bude neprerušovaná alebo bezchybná; (iii) pokiaľ ide o presnosť, spoľahlivosť alebo aktuálnosť akýchkoľvek informácií alebo obsahu poskytovaného prostredníctvom Služby; alebo (iv) že Služba, jej servery, obsah alebo e-maily odosielané z alebo v mene Spoločnosti neobsahujú vírusy, skripty, trójske kone, červy, malware, časované bomby alebo iné škodlivé komponenty.


Niektoré jurisdikcie neumožňujú vylúčenie určitých typov záruk alebo obmedzení príslušných zákonných práv spotrebiteľa, takže sa na Vás niektoré alebo všetky vyššie uvedené výnimky a obmedzenia nemusia vzťahovať. V takom prípade sa však vylúčenie a obmedzenia uvedené v tomto oddiele uplatnia v najvyššom možnom rozsahu vymáhateľnom podľa platných právnych predpisov.


ROZHODNÉ PRÁVO

Tieto Podmienky a Vaše používanie Služby sa riadia zákonmi krajiny, s výnimkou jej kolíznych noriem. Vaše používanie Aplikácia môže podliehať aj ďalším miestnym, štátnym, národným alebo medzinárodným zákonom.


RIEŠENIE SPOROV

Ak máte akékoľvek obavy alebo spor ohľadom Služby, súhlasíte s tým, že sa najskôr pokúsite spor vyriešiť neformálne tak, že kontaktujete Spoločnosť.

PRE POUŽÍVATEĽOV Z EURÓPSKEJ ÚNIE (EÚ)

Ak ste spotrebiteľom Európskej únie, budú sa na vás vzťahovať všetky záväzné ustanovenia právnych predpisov krajiny, v ktorej máte bydlisko.

ODDELITEĽNOSŤ A ZRIEKNUTIE SA PRÁV

ODDELITEĽNOSŤ

Pokiaľ bude niektoré ustanovenie týchto Podmienok uznané za nevymáhateľné alebo neplatné, bude také ustanovenie zmenené a vykladané tak, aby sa dosiahli ciele takého ustanovenia v čo najväčšom možnom rozsahu podľa platných právnych predpisov, a ostatné ustanovenia zostanú v plnej platnosti a účinnosti.

ZRIEKNUTIE SA PRÁV

S výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach nemá neuplatnenie práva alebo nevyžadovanie plnenia povinnosti podľa týchto Podmienok vplyv na možnosť strany uplatniť také právo alebo vyžadovať také plnenie kedykoľvek neskôr, ani zrieknutie sa porušenia nepredstavuje zrieknutie sa akéhokoľvek následného porušenia.

VÝKLAD PREKLADU

Tieto Podmienky môžu byť preložené, pokiaľ sme vám ich sprístupnili v Našej Službe. Súhlasíte s tým, že v prípade sporu má prednosť pôvodný anglický text.

ZMENY TÝCHTO VŠEOBECNÝCH OBCHODNÝCH PODMIENOK

Vyhradzujeme si právo tieto Podmienky kedykoľvek upraviť alebo nahradiť podľa vlastného uváženia. Ak sa bude jednať o podstatnú zmenu, vynaložíme primerané úsilie, aby sme vás o tom informovali aspoň 30 dní predtým, ako nové podmienky nadobudnú platnosť. O tom, čo sa považuje za podstatnú zmenu, rozhodneme podľa nášho uváženia.


Pokračovaním v prístupe k Našej Službe alebo jej používaním po nadobudnutí účinnosti týchto zmien súhlasíte s tým, že sa budete riadiť revidovanými podmienkami. Pokiaľ s novými podmienkami úplne alebo sčasti nesúhlasíte, prestaňte prosím webové stránky a Službu používať.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Podmienok, môžete nás kontaktovať e-mailom:
info@play-book-slots.com