ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A ZÁSADY COOKIES

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naposledy aktualizované: 17. marca 2023

Tieto Zásady ochrany osobných údajov popisujú naše zásady a postupy týkajúce sa zhromažďovania, používania a zverejňovania vašich informácií pri používaní Služby a informujú Vás o Vašich právach na ochranu osobných údajov a o tom, ako Vás chráni zákon.


Vaše osobné údaje používame na poskytovanie a zlepšovanie Služby. Používaním Služby súhlasíte so zhromažďovaním a používaním informácií v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

VÝKLAD A DEFINÍCIE

VÝKLAD

Slová, ktorých počiatočné písmeno je napísané veľkým písmenom, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

DEFINÍCIE

Pre účely týchto Zásad ochrany osobných údajov:

ZHROMAŽĎOVANIE A POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

TYPY ZHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJOV

OSOBNÉ ÚDAJE

Pri používaní Našej Služby vás môžeme požiadať, aby ste Nám poskytli určité osobné údaje, ktoré môžu byť použité na kontaktovanie alebo identifikáciu Vašej osoby. Osobne identifikovateľné údaje môžu okrem iného zahŕňať:

ÚDAJE O POUŽÍVANÍ

Údaje o používaní sú zhromažďované automaticky pri používaní Služby.

Údaje o používaní môžu zahŕňať informácie, ako je adresa internetového protokolu Vášho zariadenia (napr. IP adresa), typ prehliadača, verzia prehliadača, stránky Našej Služby, ktoré ste navštívili, čas a dátum Vašej návštevy, čas strávený na týchto stránkach, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.


Keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia alebo cez neho, môžeme automaticky zhromažďovať určité informácie, okrem iného typ mobilného zariadenia, ktoré používate, jedinečný identifikátor Vášho mobilného zariadenia, IP adresu Vášho mobilného zariadenia, Váš mobilný operačný systém, typ mobilného internetového prehliadača, ktorý používate, jedinečné identifikátory zariadenia a ďalšie diagnostické údaje.


Môžeme tiež zhromažďovať informácie, ktoré Váš prehliadač odošle, kedykoľvek navštívite Našu Službu alebo keď pristupujete k Službe prostredníctvom mobilného zariadenia.

SLEDOVACIE TECHNOLÓGIE A COOKIES

Na sledovanie aktivity v Našej Službe a ukladanie určitých informácií používame Cookies a podobné sledovacie technológie. Sledovacie technológie používajú majáky, značky a skripty na zhromažďovanie a sledovanie informácií a na zlepšovanie a analýzu Našej Služby. Technológie, ktoré používame, môžu zahŕňať nasledujúce:

Cookies môžu byť "trvalé" alebo "relačné". Trvalé Cookies zostávajú vo Vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo Relačné Cookies sa vymažú, akonáhle zatvoríte webový prehliadač. Viac informácií o Cookies sa dozviete v článku webových stránkach TermsFeed.


Na účely uvedené nižšie používame ako Relačné, tak Trvalé Cookies:

Ďalšie informácie o Cookies, ktoré používame, a o vašich možnostiach týkajúcich sa Cookies nájdete v našich Zásadách používania Cookies alebo v časti Cookies v našich Zásadách ochrany osobných údajov.

POUŽÍVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť môže používať Osobné údaje na nasledujúce účely:


Vaše osobné údaje môžeme zdieľať v nasledujúcich situáciách:

UCHOVÁVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť bude uchovávať Vaše Osobné údaje iba po dobu nevyhnutnú na účely uvedené v týchto Zásadách ochrany osobných údajov. Vaše Osobné údaje budeme uchovávať a používať v rozsahu nevyhnutnom na splnenie našich zákonných povinností (napríklad ak sme povinní uchovávať vaše údaje za účelom dodržania platných zákonov), riešenie sporov a presadzovanie našich právnych dohôd a zásad.


Spoločnosť bude tiež uchovávať Údaje o používaní na účely internej analýzy. Údaje o používaní sú všeobecne uchovávané po kratšiu dobu, s výnimkou prípadov, keď sú tieto údaje použité na posilnenie bezpečnosti alebo zlepšenie funkčnosti Našej Služby alebo keď sme zo zákona povinní uchovávať tieto údaje po dlhšiu dobu.

PRENOS VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše informácie, vrátane Osobných údajov, sú spracovávané v prevádzkových kanceláriách Spoločnosti a na ďalších miestach, kde sa nachádzajú strany zapojené do spracovania. To znamená, že tieto informácie môžu byť prenášané do počítačov - a uchovávané v počítačoch - umiestnených mimo Váš štát, provinciu, krajinu alebo inú vládnu jurisdikciu, kde sa zákony na ochranu osobných údajov môžu líšiť od zákonov Vašej jurisdikcie.


Váš súhlas s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, po ktorom nasleduje odoslanie týchto informácií, predstavuje Váš súhlas s týmto prenosom.


Spoločnosť podnikne všetky primerane nevyhnutné kroky, aby zabezpečila, že s Vašimi údajmi bude nakladané bezpečne a v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov, a nedôjde k žiadnemu prenosu Vašich Osobných údajov do organizácie alebo krajiny, pokiaľ nebudú zavedené zodpovedajúce kontrolné mechanizmy vrátane zabezpečenia Vašich údajov a ďalších osobných informácií.

VYMAZANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo vymazať osobné údaje, ktoré sme o Vás zhromaždili, alebo Nás požiadať o pomoc pri ich vymazaní.


Naša Služba Vám môže poskytnúť možnosť vymazať určité informácie o Vás v rámci Služby.


Svoje údaje môžete kedykoľvek aktualizovať, zmeniť alebo odstrániť tak, že sa prihlásite k svojmu účtu, ak ho máte, a navštívite časť nastavenia účtu, ktorá vám umožňuje spravovať Vaše osobné údaje. Môžete nás tiež kontaktovať a požiadať o prístup k osobným údajom, ktoré ste nám poskytli, opraviť ich alebo odstrániť. Vezmite však prosím na vedomie, že niektoré informácie môžeme potrebovať uchovávať, ak na to máme zákonnú povinnosť alebo zákonný dôvod.

SPÍSTUPNENIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

OBCHODNÉ TRANSAKCIE

Pokiaľ sa Spoločnosť zúčastňuje fúzie, akvizície alebo predaja majetku, môžu byť Vaše Osobné údaje odovzdané. Predtým, než budú Vaše Osobné údaje prevedené a začnú sa na nich vzťahovať iné Zásady ochrany osobných údajov, Vás na to upozorníme.

VYMÁHANIE PRÁVA

Za určitých okolností môže byť Spoločnosť povinná sprístupniť Vaše Osobné údaje, pokiaľ to vyžaduje zákon alebo v reakcii na oprávnené žiadosti orgánov verejnej moci (napr. súdu alebo vládneho orgánu).

ĎALŠIE PRÁVNE POŽIADAVKY

Spoločnosť môže Vaše Osobné údaje zverejniť v dobrej viere, že je to nevyhnutné pre:

BEZPEČNOSŤ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Bezpečnosť Vašich Osobných údajov je pre Nás dôležitá, ale nezabudnite, že žiadny spôsob prenosu cez internet ani spôsob elektronického ukladania nie je 100% bezpečný. Aj keď sa snažíme používať komerčne prijateľné prostriedky na ochranu Vašich Osobných údajov, nemôžeme zaručiť ich absolútnu bezpečnosť.

PODROBNÉ INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Poskytovatelia služieb, ktoré využívame, môžu mať prístup k Vašim osobným údajom. Títo dodávatelia tretích strán zhromažďujú, ukladajú, používajú, spracovávajú a odovzdávajú informácie o Vašej aktivite v Našej Službe v súlade so svojimi zásadami ochrany osobných údajov.

ANALYTIKA

Na monitorovanie a analýzu používania našej Služby môžeme využívať Poskytovateľa služieb tretích strán.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA GDPR

PRÁVNY ZÁKLAD PRE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV PODĽA GDPR

Osobné údaje môžeme spracovávať za nasledujúcich podmienok:

V každom prípade Spoločnosť rada pomôže objasniť konkrétny právny základ, ktorý sa na spracovanie vzťahuje, a najmä to, či je poskytnutie Osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou alebo požiadavkou nevyhnutnou na uzavretie zmluvy.

VAŠE PRÁVA PODĽA GDPR

Spoločnosť sa zaväzuje dodržiavať dôvernosť Vašich osobných údajov a zaručiť Vám možnosť uplatnenia Vašich práv.

Podľa týchto Zásad ochrany osobných údajov a podľa zákona, ak sa nachádzate v EÚ, máte právo na nasledujúce:

 • Požiadať o prístup k Vašim Osobným údajom. Právo na prístup, aktualizáciu alebo vymazanie informácií, ktoré o Vás máme. Kedykoľvek je to možné, môžete získať prístup k Vašim Osobným údajom, aktualizovať ich alebo požiadať o ich vymazanie priamo v sekcii nastavenia Vášho účtu. Pokiaľ nie ste schopní tieto úkony vykonať sami, kontaktujte Nás, aby sme Vám pomohli. To Vám taktiež umožní získať kópiu Osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame.

 • Požiadať o opravu Osobných údajov, ktoré o Vás uchovávame. Máte právo na opravu neúplných alebo nepresných údajov, ktoré o Vás máme.

 • Vzniesť námietku proti spracovaniu Vašich Osobných údajov. Toto právo existuje, pokiaľ sa opierame o oprávnený záujem ako právny základ pre Naše spracovanie a existuje niečo o Vašej konkrétnej situácii, čo Vás vedie k tomu, že chcete vzniesť námietku proti nášmu spracovaniu Vašich Osobných údajov na tomto základe. Právo vzniesť námietku máte aj v prípade, že Vaše Osobné údaje spracovávame na účely priameho marketingu.

 • Požiadať o výmaz Vašich Osobných údajov. Máte právo nás požiadať o vymazanie alebo odstránenie Osobných údajov, pokiaľ na ich ďalšie spracovanie nemáme dobrý dôvod.

 • Požiadať o prenos Vašich Osobných údajov. Poskytneme Vám alebo Vami zvolenej tretej strane Vaše Osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Vezmite prosím na vedomie, že toto právo sa vzťahuje iba na automatizované informácie, na ktorých použitie ste Nám pôvodne udelili súhlas, alebo ak sme tieto informácie použili na plnenie zmluvy s Vami.

 • Odvolať Svoj súhlas. Máte právo odvolať Svoj súhlas s použitím Vašich osobných údajov. Pokiaľ Svoj súhlas odvoláte, je možné, že Vám nebudeme môcť poskytnúť prístup k určitým špecifickým funkciám Služby.

UPLATNENIE VAŠICH PRÁV NA OCHRANU ÚDAJOV PODĽA GDPR

Svoje práva na prístup, opravu, zrušenie a námietku môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete. Vezmite prosím na vedomie, že Vás môžeme požiadať o overenie Vašej totožnosti, než na tieto žiadosti odpovieme. Pokiaľ podáte žiadosť, budeme sa snažiť Vám odpovedať čo najskôr.


Máte právo sa sťažovať na Úrade pre ochranu osobných údajov na Naše zhromažďovanie a používanie Vašich osobných údajov. Ďalšie informácie získate, ak sa nachádzate v Európskom hospodárskom priestore (EHP), na miestnom úrade pre ochranu osobných údajov v EHP.


FACEBOOKOVÁ FANÚŠKOVSKÁ STRÁNKA

SPRÁVCA ÚDAJOV PRE FACEBOOKOVÚ FANÚŠKOVSKÚ STRÁNKU

Spoločnosť je správcom Vašich osobných údajov zhromaždených pri používaní Služby. Spoločnosť a prevádzkovateľ sociálnej siete Facebook sú ako prevádzkovateľ facebookovej fanúšikovskej stránky https://www.facebook.com/BookOfRaPlayForFree, spoločnými správcami.


Spoločnosť uzavrela so spoločnosťou Facebook zmluvy, ktoré okrem iného definujú podmienky používania Facebookovej fanúšikovskej stránky. Tieto podmienky vychádzajú prevažne z Podmienok služby Facebook: https://www.facebook.com/terms.php


Ďalšie informácie o tom, ako Facebook spravuje Osobné údaje, nájdete na stránkach Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook https://www.facebook.com/policy.php alebo sa na Facebook obráťte online, prípadne poštou: Facebook, Inc. ATTN, Privacy Operations, 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, Spojené štáty americké.


FACEBOOK INSIGHTS

V súvislosti s prevádzkou fanúšikovskej stránky na Facebooku a na základe GDPR používame funkciu Facebook Insights za účelom získania anonymizovaných štatistických údajov o Našich užívateľoch.

Za týmto účelom Facebook umiestni na zariadenie užívateľa, ktorý navštívi Našu fanúšikovskú stránku na Facebooku, Cookies. Každé Cookie obsahuje jedinečný identifikačný kód a zostáva aktívny po dobu dvoch rokov, s výnimkou prípadov, kedy je pred uplynutím tejto doby vymazané.

Facebook prijíma, zaznamenáva a spracováva informácie uložené v Cookies, najmä keď používateľ navštívi služby Facebooku, služby, ktoré poskytujú ostatní členovia našej fanúšikovskej stránky na Facebooku, a služby iných spoločností, ktoré využívajú služby Facebooku.

Ďalšie informácie o postupoch ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook nájdete na stránke Zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook tu: https://www.facebook.com/privacy/explanation

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV DETÍ

Naša Služba nie je určená osobám mladším ako 13 rokov. Vedome nezhromažďujeme osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov. Pokiaľ ste rodič alebo opatrovník a ste si vedomí, že nám Vaše dieťa poskytlo osobné údaje, kontaktujte Nás. Pokiaľ zistíme, že sme zhromaždili Osobné údaje od osoby mladšej ako 13 rokov bez overenia súhlasu rodičov, podnikneme kroky na odstránenie týchto údajov z Našich serverov.


Pokiaľ sa musíme spoliehať na súhlas ako na právny základ pre spracovanie Vašich údajov a Vaša krajina vyžaduje súhlas rodiča, môžeme pred zhromažďovaním a používaním týchto údajov vyžadovať súhlas rodiča.

ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Naša Služba môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré neprevádzkujeme. Pokiaľ kliknete na odkaz tretej strany, budete presmerovaný na stránky tejto tretej strany. Dôrazne vám odporúčame, aby ste si preštudovali zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite.


Nemáme žiadnu kontrolu nad obsahom, zásadami ochrany osobných údajov alebo postupmi akýchkoľvek stránok alebo služieb tretích strán a nenesieme za ne žiadnu zodpovednosť.

ZMENY TÝCHTO ZÁSAD OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

Naše Zásady ochrany osobných údajov môžeme z času na čas aktualizovať. O všetkých zmenách Vás budeme informovať zverejnením nových Zásad ochrany osobných údajov na tejto stránke.

Predtým, než zmena nadobudne platnosť, Vás o tom budeme informovať e-mailom a/alebo výrazným upozornením v Našej službe a aktualizujeme dátum "Posledná aktualizácia" v hornej časti týchto Zásad ochrany osobných údajov.


Odporúčame Vám, aby ste tieto Zásady ochrany osobných údajov pravidelne kontrolovali, či nedošlo k zmenám. Zmeny týchto Zásad ochrany osobných údajov nadobúdajú účinnosť okamihom ich zverejnenia na tejto stránke.

KONTAKTUJTE NÁS

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad ochrany osobných údajov, môžete Nás kontaktovať:

 • E-mailom: info@play-book-slots.com
ZÁSADY POUŽÍVANIA COOKIES

Posledná aktualizácia: 17. marca 2023

Tieto Zásady používania Cookies vysvetľujú, čo sú Cookies a ako ich používame. Mali by ste si tieto zásady prečítať, aby ste pochopili, aký typ Cookies používame alebo aké informácie pomocou Cookies zhromažďujeme a ako sú tieto informácie využívané.


Cookies zvyčajne neobsahujú žiadne informácie, ktoré by osobne identifikovali používateľa, ale osobné údaje, ktoré o Vás ukladáme, môžu byť spojené s informáciami uloženými v Cookies a získanými z nich. Ďalšie informácie o tom, ako používame, uchovávame a zabezpečujeme Vaše osobné údaje, nájdete v našich Zásadách ochrany osobných údajov.


Cookies, ktoré používame, neukladáme citlivé osobné údaje, ako sú poštové adresy, heslá k účtom atď.

VÝKLAD A DEFINÍCIE

VÝKLAD

Slová, ktorých počiatočné písmeno je napísané veľkým písmenom, majú význam definovaný za nasledujúcich podmienok. Nasledujúce definície majú rovnaký význam bez ohľadu na to, či sú uvedené v jednotnom alebo množnom čísle.

DEFINÍCIE

Na účely týchto Zásad používania Cookies:

 • Spoločnosť (v tejto zmluve označovaná buď ako "Spoločnosť", "My", "Nás" alebo "Naša") odkazuje na Play-book-slots.com.

 • Cookies sa rozumejú malé súbory, ktoré sú na Váš počítač, mobilné zariadenie alebo iné zariadenie umiestnené webovou stránkou a ktoré obsahujú okrem iného údaje o histórii Vášho prezerania na danej webovej stránke.

 • Webové stránky sa vzťahujú na Play-book-slots.com, dostupné z https://www.play-book-slots.com/

 • Vy znamená fyzickú osobu, ktorá pristupuje k Službe alebo ju používa, prípadne spoločnosť alebo inú právnickú osobu, v mene ktorej táto osoba pristupuje k Službe alebo ju používa.

POUŽÍVANIE COOKIES

TYPY COOKIES, KTORÉ POUŽÍVAME

Cookies môžu byť "trvalé" alebo "relačné". Trvalé Cookies zostávajú vo vašom osobnom počítači alebo mobilnom zariadení, keď prejdete do režimu offline, zatiaľ čo relačné Cookies sa vymažú, akonáhle zatvoríte webový prehliadač. Na účely uvedené nižšie používame ako relačné, tak trvalé Cookies:

We use both session and persistent Cookies for the purposes set out below:

 • Nevyhnutné Cookies

  Typ: Relačné Cookies

  Spravuje: My

  Účel: Tieto Cookies sú nevyhnutné na to, aby vám mohli byť poskytované služby dostupné prostredníctvom Webových stránok a aby ste mohli využívať niektoré ich funkcie. Pomáhajú overovať používateľov a zabraňujú podvodnému používaniu používateľských účtov. Bez týchto Cookies nie je možné poskytovať služby, o ktoré ste požiadali, a my tieto Cookies používame iba na to, aby sme Vám tieto služby mohli poskytovať.

 • Zásady používania Cookies / oznámenia o prijatí Cookies

  Typ: Trvalé Cookies

  Spravuje: My

  Účel: Tieto Cookies identifikujú, či používatelia súhlasili s používaním Cookies na Webových stránkach.

 • Funkčné Cookies

  Typ: Trvalé Cookies

  Spravuje: My

  Účel: Tieto Cookies nám umožňujú zapamätať si voľby, ktoré ste urobili pri používaní Webových stránok, napríklad zapamätať si Vaše prihlasovacie údaje alebo predvoľbu jazyka. Účelom týchto Cookies je poskytnúť Vám osobnejší zážitok a zabrániť tomu, aby ste museli znovu zadávať svoje preferencie pri každom použití Webových stránok.

 • Sledovacie a výkonnostné Cookies

  Typ: Trvalé Cookies

  Spravuje: Tretie strany

  Účel: Tieto Cookies sa používajú na sledovanie informácií o návštevnosti Webových stránok a o tom, ako používatelia Webové stránky používajú. Informácie zhromaždené prostredníctvom týchto Cookies Vás môžu priamo alebo nepriamo identifikovať ako individuálneho návštevníka. Je tomu tak preto, že zhromaždené informácie sú obvykle spojené s pseudoanonymným identifikátorom spojeným so zariadením, ktoré používate na prístup na Webové stránky. Tieto Cookies môžeme tiež používať na testovanie nových stránok alebo nových funkcií Webových stránok, aby sme zistili, ako na to naši používatelia reagujú.

VAŠE VOĽBY TÝKAJÚCE SA COOKIES

Ak sa chcete vyhnúť používaniu Cookies na webových stránkach, musíte najskôr zakázať používanie Cookies vo svojom prehliadači a potom vymazať Cookies uložené vo vašom prehliadači spojené s týmito Webovými stránkami. Túto možnosť zabránenia používaniu Cookies môžete použiť kedykoľvek.


Ak naše Cookies neakceptujete, môže dôjsť k určitým nepríjemnostiam pri používaní Webových stránok a niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Ak chcete odstrániť Cookies alebo dať svojmu webovému prehliadaču pokyn na odstránenie alebo odmietnutie Cookies, navštívte prosím stránky pomocníka svojho webového prehliadača

Pre akýkoľvek iný webový prehliadač navštívte oficiálne webové stránky svojho prehliadača.

ĎALŠIE INFORMÁCIE O COOKIES

Ďalšie informácie o Cookies nájdete tu: Všetko o Cookies od TermsFeed.

Kontaktujte nás

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa týchto Zásad používania Cookies, môžete nás kontaktovať:

 • E-mailom info@play-book-slots.com